Column Bris Mahabier – Aflevering 14: Persoonsnamen in de Hindoestaanse cultuur in Magenta

1. Inleidende algemene opmerkingen

Mijn doel is om een beschrijving te geven van de voor-, roep- en bijnamen in Magenta van vroeger, vanaf de jaren vijftig tot 2017. Het gaat mij niet om een persoonlijke ontboezeming, maar hoofdzakelijk om een beschrijving van feiten. Waar het mogelijk is, vermeld ik de letterlijke betekenis van de genoemde roep- en bijnamen. Hier en daar komt de eigen mening om het hoekje kijken bij het geven van een toelichting en verklaring. Ik heb zoveel mogelijk rekening gehouden mat de privacy, bijvoorbeeld door het weglaten van achternamen. Het ligt voor de hand, dat oudere lezers met een Magentiaanse afkomst sommige of vele personages zullen kunnen identificeren. Het gaat immers om historische en bestaande roep-, voor- en bijnamen.

Het dragen van een naam is een belangrijk deel van ons mens-zijn dat in onze cultuur is ingebed. Zo’n naam behoudt men in het algemeen zijn leven lang. Taal, m.n. de moedertaal, etniciteit, voor- en achternamen zijn enkele voorbeelden van identiteit beïnvloedende en zelfs medebepalende cultuurelementen. Tussen de eigen religie, de moedertaal en de (voor)naamgeving is er een direct verband. Dit geldt in Suriname voor alle bevolkingsgroepen. Het gebruik van bijnamen is niet uniek voor de Hindoestaanse Surinamers. Ook oudere Haagse Hindoestanen, boven de vijftig, maken wel ‘eens’ gebruik van bijnamen, vooral op en rond voetbalvelden en in hun onderlinge gesprekken in het Sarnámi, hun moedertaal.

2. Hindoestaanse persoonsnamen

Hindoestaanse antroponiemen (persoonsnamen) staan al minstens een decennium in mijn belangstelling. Als ik jaarlijks tweemaal in Magenta voor zes tot acht weken met vakantie ben, denk ik aan de vele roep- en bijnamen die mijn leeftijdgenoten en ouderen hadden, maar ik hoor ook in gesprekken met familie en buurtgenoten telkens weer de huidige bijnamen. Ik kan ruiterlijk toegeven, dat ook mijn persoonlijke ervaring met bijnamen hierin meespeelt (zie verder onder tussenkop 5). Volgens mij is het geven van bijnamen vooral een aangelegenheid van dominante figuren in een peergroup (leeftijdsgroep). Zo’n bijnaam kan in de loop der jaren als roepnaam aanvaard zijn. In een gesprek – een jaar of zes geleden – met een hoogopgeleide, mondige nicht van mij gebruikte ik de naam Pradeep voor een van haar neven van vaderskant, die op een steenworp afstand van haar ouders woont. Terstond vroeg ze mij: ‘Ájá (grootvader), wie is Pradeep? O, heet Bláká zo? Dat wist ik niet.’ In mijn dagelijkse communicatie in Magenta probeer ik de bijnamen niet of zo min mogelijk te gebruiken. Sommige van deze namen zijn neutraal of onschuldig, anderen gaven iets positiefs aan, bijvoorbeeld de roepnamen Popkiyá en Popká (mooi als een pop), maar andere namen vond ik vreemd, bijv. Englán, de roepnaam van een van mijn oudere buurjongens in de jaren vijftig. Misschien was deze roepnaam afgeleid van Engeland. Bij navraag kon niemand van zijn familie mij de juiste verklaring voor deze naam geven. Ook waren er roepnamen die in het begin plagerig of zelfs pesterig waren, bijvoorbeeld Lúll (Loell): mogelijk afgeleid van lul of van het Sarnámiwoord lulá, dat betrekking heeft een op een fysiek gebrek in de zin van lam of kreupel, terwijl de persoon in kwestie lichamelijk niets mankeerde. Dit geldt ook voor de roepnaam Káni (eenogige, slechtziende). De twee dames – nu in de tachtig – zijn nog altijd in het bezit van hun gezonde ogen. De jongere broer van Lull werd Gung genoemd; afgeleid van het Sarnámi woord gungá: stom. Hij was spontaan en spraakzaam. Met zijn spraak was er niets mis. Het kan zijn, dat Gung als kleuter of later minder sprak, of niet direct reageerde als hij aangesproken werd.

3. De voornaamgeving in Magenta

De wetgever heeft in Suriname en Nederland bepaald binnen hoeveel dagen de ouders verplicht zijn de geboorte van hun kind met de bijbehorende naam of namen bij de burgerlijke stand te laten registreren. Elk individu krijgt van zijn ouders – soms van een ander familielid met wie de ouders een goede band hebben – reeds enkele dagen na zijn geboorte minimaal één voornaam. In onze boiti (lintdorp) gebruikte men zelden twee voornamen. In de westerse cultuur wordt een deel van de kinderen naar hun ouders, grootouders of andere naaste familieleden vernoemd, soms als een tweede voornaam. Dit doet men uit traditie of liefde. Vernoeming naar de vader (patronymicum) of de moeder (matronymicum) komt in mijn geboortedorp niet voor. In Magenta gebeurde dit zelden: slechts één kind (Johan) is naar zijn grootvader (náná) vernoemd. Het gebruik van westerse voor- en roepnamen bleef beperkt tot een kleine groep: Karel, Johny (tweemaal), Koen(wá), Johan, Joel(iyá), Polká, Robby, Béiyá en Jan. Slechts vier meisjes hadden een Europese voornaam: Annie, Anna en twee van mijn nichten de roepnamen Mien/Wilhelmina en Els. Opvallend waren de niet-Hindoestaanse voornamen van schoondochters in één familie: Francisca, Marietje, Nelly, Lientje, Carmen en Louise. Vooraanstaande árya samáji’s van Magenta, waaronder twee pandits, waren in de jaren vijftig en zestig fel gekant tegen Europese en christelijke voornamen. Dit standpunt van árya samáji’s kreeg na de terugkeer van J.H. Adhin uit Nederland een flinke stimulans. Adhin, zelf drager van een oer-Hollandse voornaam die hij inventief verhindiseerd had, was – in het kader van het streven naar behoud en versterking van de eigen cultuur en identiteit – een groot voorstander van goed gespelde Hindivoornamen.

Ouders kiezen een voornaam soms om een wens uit te drukken, een eigenschap aan te geven of omdat ze het mooi vinden. Tegenwoordig komt het voor, dat voornamen al vóór de geboorte gekozen worden. Omdat men in Suriname het geslacht van het ongeboren kind niet weet/wist, kiest/koos men een jongens- en een meisjesnaam. Sommige ouders maken hierbij gebruik van de kennis van verwanten of boezemvrienden, of van lijsten van jongens – en meisjesnamen, die te vinden zijn in het boekje Namavali van de hand van Jnan H. Adhin (1979) of in Hindostaanse voornamen van Motilal Marhé (1991). In beide boekjes wordt er van de officiële spellings- en transcriptieregels van het Hindi gebruik gemaakt. Sommige pandits zijn in het bezit van een fotokopie of een exemplaar van het boekje van Adhin of Marhé. In het boekje van Marhé staan ook de betekenissen van de hindoe- en moslimvoornamen aangegeven. In beide boekjes komen er geen Europese voornamen voor. Zelf heb ik in de jaren zestig voornamen van enkele neven en nichten mogen kiezen, zoals Ursila, Urmila, Virun, Vinod, Reshma en Sandhya. In Nederland was er bij de keuze van voornamen voor mijn eigen twee kleinkinderen geen rol voor mij weggelegd! Helaas!

Met de frequente vertoning van Bollywoodfilms, eerst in Paramaribo en later in enkele andere plaatsen, werd de voornamenschat in het Hindi en Urdu flink uitgebreid. Dit betekende ook in Magenta de introductie van nieuwe voornamen. Jonge ouders begonnen moderne voornamen van acteurs en zangers uit Bollywoodfilms te gebruiken. Deze ontwikkeling begon in onze familie al in de jaren vijftig met het gebruik van de roep- of voornamen: Dilip (naar de acteur Dilip Kumar), Johny (Johny Walker, een acteur), Shardá (naar de film Sharada 1957), Asha (zangeres Asha Bosle), Kapoer (Raj Kapoer, een acteur), Mukesh (zanger Mukesh), Mahendera (zanger Mehendra Kapoor) en Sunil (acteur Sunil Dutt).

Sanátani hindoes van de Magentaweg (Wanica, Suriname) maakten vroeger, tot omstreeks 1950, bij de naamgeving van een pasgeborene gebruik van de astrologische kennis van hun brahmaanse purohit, de ‘huis-pandit’ of familiepriester. Na raadpleging van zijn eeuwenoude patrá, een astrologisch almanak, adviseerde de pandit (hindoe geestelijke) een voornaam en ook een rási ke nám, deel uitmakend van een soort geboortebrief. De laatste was een geheime naam, die buiten de officiële registratie werd gehouden en alleen bekend was bij ouders, grootouders en enkele naaste familieleden. Mijn rási ke naam is verloren gegaan. Ooit, in mijn kinderjaren, heeft mijn jongst phuwá (vaderszuster) deze naam in mijn oor gefluisterd, want vreemden mochten het niet te weten komen; anders liep je een bepaald risico, waarvoor de gelovigen bang waren. Ik ben het kwijt.

Bij de keuze van de voornamen van enkele van mijn vaderszusters lieten mijn grootouders (en de pandit) zich leiden door de geboortedag: Mangrie (op manngar = dinsdag geboren), Sanicaria (roepnaam, op sanicar = zaterdag geboren) en Soekhradjia (sukh = vrijdag). Andere voorbeelden van vernoeming naar de geboortedag: Boedhia en Boedhoe (budh = woensdag), Atwaria (atwár = zondag), Somaroe en Somariya (sommár = maandag). Opvallend is, dat de oudste zuster van mijn vader Cicilia Martha heette en getrouwd was met de Indiër Lalsingh.

Enkele árya samáji ouders kozen namen van Indiase árya samáji’s van het eerste uur, historische figuren en rishi’s (zieners): Shardhanand, Dewraj, Ramdew, Aryamitra, Viswamitra, Subhas, Shamráj, Bharat, Arjun, Mahipal, Pyarelal, Udaibhan, Udal enz. Voornamen kunnen ook om esthetische reden gekozen worden, bijvoorbeeld Zuri, een achterkleinkind van mij.

4. Brishpath, mijn voornaam

Doebe, de sanátani familiepandit van mijn grootouders en ouders, woonde in Magenta. Bij mijn geboorte kreeg ik van hem mijn voornaam Brispath en mijn geheime rási ke nám. Als jonge onderwijzer heb ik mijn voornaam – door weglating van de tweede lettergreep – afgekort tot Bris, die mijn roepnaam werd. Feitelijk is mijn voornaam een verandering (verbastering) van Brihaspati, een Sanskrietnaam die minimaal 4.000 jaar oud is. Deze naam komt in enkele mantra’s (Sanskrietspreuk) van het eerste hoofdstuk (mandalá) van de Rigveda voor.

Bij mijn afstuderen in Utrecht memoreerde de indoloog Peter van der Veer, mijn scriptiebegeleider, enkele betekenissen van de naam Brihaspati. 1. Brihaspati was een devatá (een bovennatuurlijke entiteit) in de Rigveda die een bemiddelende rol speelt bij offers aan God of andere devatá’s. 2. Brihaspati was ook de purohit, de priester van de bovennatuurlijke devatá-gemeenschap. 3. Brihaspati is de Sanskrietnaam voor de planeet Jupiter en de naam van donderdag. Misschien ben ik op een donderdag (brahaspativár) geboren, vandaar dat pandit Ramchabiele Doebe mij Brispath als voornaam gaf. 4. Andere betekenissen van Brihaspati zijn: rishi (ziener), intelligent, guru (goeroe, leermeester) en welbespraakt. Kortom: Brihaspati wordt in de Rigveda geassocieerd met spraak en kennis.

 5. Mijn vier bijnamen

Reeds in mijn kinderjaren moest ik ervaren, dat in de etnisch homogene gemeenschap van Magenta en de aangrenzende Vierkinderenweg (Lielboiti) velen, vnl. jongens, naast hun roepnaam (ghar ke nám = thuisnaam) ook een bijnaam hadden. De roepnamen en de troetelnamen kregen ze bijvoorbeeld van hun ouders. De bijnamen kwamen vaak van anderen, soms zelfs van eigen leeftijdgenoten. Sommige van deze bijnamen waren – helaas – pijnlijk. Zeker in mijn beleving als puber en ook in mijn latere jaren.

In Magenta, mijn geboorte- en woonstraat, had ik geen bijnaam, maar als ik bij mijn jongste phuwá (vaderszuster) was, die aan het huidige Magentakanaalweg woonde, moest ik verdrietig ervaren wat voor gevoelens een lelijke bijnaam bij je veroorzaakte. Twee oudere buurjongens van mijn tante noemden mij, ik denk vanaf mijn tiende jaar, ban bilárá (boskater). Zij riepen, zodra zij mij zagen luidkeels ban bilará naar mij toe. Soms maakten zij ook kattengeluiden. Ik vond dit erg pijnlijk. Mijn oom en tante hadden niet in de gaten, dat ik op deze manier gepest werd. Meestal liep ik – zachtjes enkele regels van de Hanuman Calisa zingend – zoveel mogelijk verscholen achter de struiken op de dammetjes en in de droge rijstvelden door om ongezien door deze kwelgeesten bij mijn oom en tante binnen. De boosdoeners woonden op een afstand van ongeveer 75 m van mijn tante en vooral door de vele dicht op elkaar groeiende fruitbomen in haar tuin kon ik dikwijls ongezien blijven. Ik heb niemand verteld, dat ik op deze manier gepest werd. Dit pesten heeft een jaar of drie geduurd. Zij vroegen eens aan mijn tante waarom ik de laatste tijd weinig bij haar langs kwam. Mijn phuwá (tante) vertelde hen, dat ik op een barká skul (grote school, de mulo) in Paramaribo zat, dat ik al Hindi kon lezen en dat ik leerde om Hanumán pujá te doen. Misschien was dit de reden, dat ze mij voortaan met rust lieten. Hun familie was pujári van Mahabier Swámi.

Op de Büchnerschool, een protestantse lagere school in een volkswijk in Paramaribo, was er een oudere Creoolse jongen die mij een jaarlang met de bijnaam Bigi Ai (grote oog in het Sranantongo) aansprak. Gelukkig zat hij niet in mijn klas. Geen van mijn klasgenoten had contact met hem. Deze bijnaam vond ik niet plezierig, maar mijn ogen waren wel opvallend groot zijn. Gelukkig was hij de enige die deze bijnaam ongeveer een jaar gebruikte.
Op de avondkweekschool kreeg ik twee onschuldige bijnamen. Vanwege mijn lichaamslengte werd ik door medestudenten Lángá (lang in het Sranantongo) genoemd. Deze bijnaam vond ik plezierig! Ik kende de betekenis van opvallend veel moeilijke Nederlandse woorden. Als vierderang onderwijzer op de oude-plantage Bakkie in Commewijne en als eerstejaarsstudent leerde ik de betekenis van heel veel vreemde worden uit het hoofd uit een zakwoordenboek van Koenen met een donkerrode omslag. Dit bezorgde mij de bijnaam van Koenen.

6. Verandering van een voornaam: Rátkali vervangen door Reshma

In Magenta was er nog een figuur die in enkele gezinnen bij de keuze van voornamen een belangrijke rol heeft gespeeld. Inginia, een oude bevoegde Indiaanse vroedvrouw, koos voor enkele baby’s een voor- of roepnaam. Zo gaf zij een nicht van mij de roepnaam Els. De officiële voornaam van mijn nicht werd Rátkali, een term met een suggestieve betekenis. Inginia, de vroedvrouw, zou in plaats van Rájkali, de gewenste voornaam, Rátkali bij de burgerlijke stand hebben opgegeven. Het kan ook zijn, dat de dienstdoende ambtenaar een schrijffout heeft gemaakt. Als muloleerlinge had Els al moeite met haar voornaam Rátkali (rát = nacht, kali = loot, twijg, nakomeling). Om deze naam werd ze door schoolgenoten geplaagd. Dit werd een bron van ergernis voor haar. Toen Els op de Surinaamse Kweekschool (SKS) zat, heeft zij door middel van een rechtszaak haar voornaam Rátkali vervangen door Reshma. Ook koos zij een tweede voornaam. Rechter mr. Fred Ramdat Missier toonde begrip voor haar argumenten en willigde haar verzoek in.

7. Registratie van familienamen

In oude culturen gebruikte men voor de persoonsaanduiding alleen voornamen, of met toevoegingen van plaats- en vadersnamen, bijvoorbeeld Jan van Nassau, of Jan Pieterszoon Coen. Ook in de oude epen van India komen er bijna altijd alleen voornamen voor, zoals Krishna, Karan en Kunti. Het was de Franse keizer Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) die via het Code Civiel in 1804 onder anderen het gebruik van een achternaam (familie- of geslachtsnaam) verplicht stelde voor elke burger in zijn rijk. De koloniale regering heeft – vele jaren later – deze wetgeving in Suriname ingevoerd.

De Hindoestaanse contractarbeiders uit het toenmalige Brits-Indië werden in Suriname alleen met hun voornaam aangeduid. De meesten hadden slechts een voornaam. Het contractnummer van elke man, vrouw of kind bestond in het begin slechts uit een hoofdletter en een nummer, later uit een hoofdletter gevolgd door een kleine letter daarna een schuine streep met een nummer erachter. Elke aangevoerde Hindoestaan werd op deze manier door de Agent-Generaal geregistreerd. De nummers liepen op jaarbasis door (zie in het handboek van C.J.M. de Klerk C.ss.R., 1953, p. 83 – 84). De registratie gebeurde enkele dagen na het debarkeren. Hierna volgde de distributie van de aangevoerde arbeiders.

Mijn ájá (vadersvader) stond geregistreerd als W/759. De hoofdletter gaf het jaar van aankomst aan. Tot 1889 gebruikte men een hoofdletter, daarna een kapitaal en een onderkast. In W/759 staat de W voor 1894, het jaar van de aankomst van mijn ájá en hij was de 759e contractant die in dat jaar is aangevoerd.

De Hindoestaanse contractarbeiders en de vrije kolonisten hadden bij hun aankomst in Paramaribo nog geen familienamen. In 1916 mochten zij, van wie het arbeidscontract geëxpireerd was, en die zich in de kolonie hadden gevestigd en hun kinderen, voor het eerst een familie- en een voornaam kiezen. Bij een groep was de gekozen achternaam eventueel met een titel een directe verwijzing naar de twee ‘hogere’ kasten, de brahmaanse en de kshatryakaste (chatri). In Magenta was er een persoon met de brahmaanse kastetitel Dube (Doebe). Namen die op de uitgang singh of sing eindigen, behoren tot de chatri-kaste, bijvoorbeeld Chandrabose Lalsingh (zijn nakomelingen wonen niet meer in Magenta, dit geldt ook voor pandit Ramchabiele Doebe), Babu Nandpersad Sheombarsing en Alwin Ramtahalsing. De familienamen Lalaram (afkomstig uit Punjab in India?), Ramgoelam, Raghoebier, Somai, Mahabier, Raghunath, Ramawadh, Ramanand, Ramcharan, Sheombar, Gogar, Ganga, Kalidien en Sripal behoorden aanvankelijk tot de kurmi-kaste, terwijl Ramautar, Jiawan, Ganeshi, Rewat, Soekhoe, Jiawan en Paltan tot de agrarische kaste van ahirs gerekend worden. De kurmi’s en ahirs behoren tot de traditionele derde varna, aanvankelijk een klasse, later verworden tot erfelijke játi-groepen. In Magenta is het kaste-sentiment bij de kurmi’s en ahirs bijna volledig verdwenen, vooral bij de vele families en jongeren die tot de árya samáj-stroming behoren.

8. Roepnamen

Bepaalde (officiële) voornamen werden in het dagelijks leven afgekort, bijvoorbeeld Dewraj tot Dew, Biesram tot Bies, Ramdew tot Ram, Saliekram tot Saliek, Maniekram tot Maniek, Ramawadh tot Audhu, Dewnarain tot Dew, Saliekram tot Saliek, Harikapoer tot Kapoer, Kaliyanchandre tot Kalyan, Tribeni tot Beni, Chandra Bose tot Bose en Rambrich tot Rám. De ingekorte vorm werd als roepnaam gebruikt. Ook enkele roepnamen werden ingekort bijvoorbeeld Bipat Narain (= door God gegeven tegenspoed!) werd Bipat.

Sommige voornamen en roepnamen werden in het dagelijkse spraakgebruik vervormd door toevoeging van klanken ‘wa’ of een andere klank aan het eind van de naam, bijvoorbeeld Anna – Anwá, Rámdew – Ramdewá, Bies – Bieswá, Brispath – Brispathwá, Moen – Moenwá, Doháli – Dohaliyá, Chot – Chotwá, Bisoen – Bisoenwá, Chico – Chicowá, Náte – Natwá, Dilip – Dilipwá, Moti – Motiya, Bel – Belwá, Tota – Totwá, Bhagdat – Bhagdatwá, Toti – Totiyá, Mahabal – Mahabala, Madan – Madanwá, Choti – Chotiyá enz.

Bepaalde troetelnamen groeiden uit tot roepnamen: Bep (baby), Gudu (schat), Betá (zoon), Betáuw (zoon), Beti of Bét (dochter), Bhoiyoi (broertje?), Bitiwá (dochter), Suguwá (papegaai), Popká (zoon zo mooi als een pop), Popkiyá (dochter als een pop), Bucci (kleine), Mun, Munná, Barká (grote), Barkán (de grotere, de oudere), Chotkán (de kleinere), Barká bhaywá (oudere broer), Jhinká bhaywá (jongere broer), Toti (afgeleid van totá = papegaai?), Doháli, Akká, Barká en Chotká Nánh, Beebiyá (van baby afgeleid), Sugiyá (afgeleid van suggá; papegaai), Bucci (de kleine), Dheliyá (?), Celiyá, Biriyá, Phulwá, Totá, Mancoro (majoor), Mien, Bitti enz. Mijn jongste phuwá noemde mij Lakrosá (lakri = hout) omdat ik mager was. Zij was de enige in de familie die deze troetelnaam gebruikte. Mijn jongere broer werd door haar Manaiá (mens) genoemd.

Bepaalde roepnamen zijn gebaseerd op leeftijd, zoals Barkaniyá, Barká Bhai, Chotká Nanh, Nanká (jongere zoon)enz. Sommige roepnamen hebben betrekking op fysieke kenmerken, zoals Buru (afgeleid van boer, lichte huidskleur), Kallu (kálá = zwart, donkere huidskleur), Patrung (patrón, patroon, op een Chinees lijkend), Náte (nátá = korte), Natuli (korte vrouw), Lijkwá (lijkbleke vrouw), Curailiyá (heks), Jangali (bosbewoner), Dhodháre (corpulente), Sikahwá (iemand met siká’s) enz. Andere roepnamen hadden met karaktereigenschappen te maken, zoals Jahri (een vrouw met een giftige tong), Phat-Phatahiyá (praatzieke vrouw), Jalwá (listige vrouw), Gannu (onnozele man), Dalál (makelaar, minder betrouwbaar), Kan-kanaiyá (zeurderige vrouw), Káná (slechtziende, eenogige) enz.

Soms werd de naam van een kind, in Magenta meestal de naam van het oudste kind, gekoppeld aan de verwantschapstermen vader of moeder (teknonymy). Die werd dan als aanduiding van personen, ook als roepnaam gebruikt: Bhárat ke mai, Banwári ke báp, Ramdat ke mai, Bhagdat ke báp, Therai ke mái, Bhawáni ke mái, Pudun ke mái, Dohali ke dádá, Toti ke mai, Pyarelal ke báp, Bose ke mái, Rammurtiyá ke mái, Candriká ke mai, enz.

9. Bijnamen

Bijnamen impliceren meestal iets ongunstigs, plagerigs of zelfs iets pijnlijks, beledigend en krenkend. Bij beledigende bedoeling kunnen we liever spreken van scheldnamen. Vele negatieve bijnamen werden/worden niet als roepnamen gebruikt, zoals Kanwá, Dhodháre, Camainiyá (vrouw behorend tot een lagere kaste), Motu (dikkerd), Moenpop, Laywá, Bhaksahwá en Cilam (pijp).

Een aantal minder schuldige bijnamen werden roepnamen van Magentianen die niet meer in leven zijn: Anto (op een Javaan lijkend), Básrá (bastaard), Báyá, Bél (bel), Birgá (brigadier), Bhandári (kok), Bhaluwá (wolvin), Bigar, Bitan, Bomá (boa), Bomain (vrouw van Bomá), Brábhan (brahmaan, lichte huidskleur), Bucun, Buru (Nederlandse boer, lichtkleurige), Canká, Conká, Chotkua, Dalál (makelaar, …), Dáni burhiyá (gulle bejaarde), Dáge (schutter), Darhiyár (baarddrager), Doháli, Donko (domkop), Englán, Jahri, Jalwá, Jodhain (vrouw van Jodha), Jangali, Juliá, Kóp, Lamfu, Leki, Loop, Mahto, Lungháre, Manjhá (manager), Meghwá (pad), Mor-bhái (mijn broeder), Moch (snor), Pápu, Peshkár (procureur-generaal), Natwá (korte), Kewwá, Patrum, Natuli, Patáká of Paták, Popká, Polká, Patarki, Symbool, Toti, Tjon-tjon, enz.

Van een beroep afgeleide bijnamen/roepnamen: Kopmán (koopman), Oppáser (verpleger), Safeer (chauffeur), Wachter, Meester, Master (hindileraar) Kantoroman (ambtenaar) en Ogem (werkzaam bij een energiebedrijf). Enkele toponimische bijnamen die uiteindelijk roepnamen werden: Kandáli (afkomstig van Kandál, een van de Leidingen in Wanica), Kilaihiyá (afkomstig van Nieuw–Amsterdam, door Hindoestanen Kilá (fort) genoemd), Sarmakahiyá (afkomstig van het district Saramacca), Madrási Bábu (uit Madras in India afkomstig).

Ook in de aangrenzende Lielboiti waren er opvallende bij- en roepnamen: Bhandári (kok), Chakkan, Cinnu (Chinees), Danni, Gattu, Ghanti (bel), Gorki (blanke), Guduni, Gulár, Gapole, Gissu, Pól, Nèur (wolf), Ghuturu, Melkmán, Naidu, Pallu, Purni, Saiyádá, Sawnrá (donker van huidskleur) en Siaina (inkt?).

Het onderscheid tussen bijnamen en roepnamen kan in de loop der jaren vervagen. Bijnamen die anno 2018 als roepnamen in Magenta worden gebruikt zijn: Baas Boma, Bam-bam, Bérè, Beeyá, Bitti (dochter), Bláká (zwarte), Bláki (zwarte), Chico, Cucu, Digiyá, Gán, Gannu, Geriyá, Godvader, Hábi Fowru (heb kippen), Hondá, Kalegánw, Kárli (vrouw van Karel), Káni (beide vrouwen wonen in Nederland), Dozá, Mámá, Monteer (automonteur), Matko, Meester, Pákam, Pandit, Pasarain (de vrouw van oppasser), Páyo, Pèlè, Pullu, Suguwá (papegaai), Sumuwá, Sesh, Shaggy, Tante en Teenager.

1.176 gedachten over “Column Bris Mahabier – Aflevering 14: Persoonsnamen in de Hindoestaanse cultuur in Magenta

 1. Heya i am for the first time here. I found this board and I find
  It really useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others like you aided me.

 2. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good hosting provider
  at a honest price? Thank you, I appreciate it!

 3. Greetings! Very helpful advice in this particular post!

  It is the little changes which will make the most important changes.
  Thanks for sharing!

 4. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us
  so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and wonderful style and design.

 5. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It is pretty
  worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet
  will be a lot more useful than ever before.

 6. Thanks for revealing your ideas. One thing is that learners have a choice between fed student loan and also a private education loan where it truly is easier to decide on student loan debt consolidation loan than through the federal education loan.

 7. Thanks for the several tips provided on this weblog. I have observed that many insurers offer consumers generous deals if they choose to insure multiple cars with them. A significant variety of households possess several motor vehicles these days, particularly those with more mature teenage youngsters still located at home, and also the savings on policies can soon begin. So it is good to look for a bargain.

 8. I have been surfing online greater than three hours lately, but
  I by no means found any fascinating article
  like yours. It is lovely price sufficient for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content
  material as you probably did, the net will likely be a lot more
  useful than ever before.

 9. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it
  is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to recommend you few interesting issues or suggestions.
  Maybe you could write next articles regarding
  this article. I wish to learn even more things approximately it!

 10. It is appropriate time to make some plans for the longer term and
  it’s time to be happy. I have read this publish and if I could I wish to suggest you few fascinating
  things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles referring to this
  article. I wish to read even more issues about it!

 11. It’s the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I may I desire to suggest you some fascinating issues or advice.

  Maybe you could write subsequent articles relating to this article.
  I wish to learn even more issues about it!

 12. Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this paragraph
  here at this blog, I have read all that, so at this time
  me also commenting at this place.

 13. I have been surfing online greater than three hours nowadays, but I by no means
  discovered any interesting article like yours. It’s pretty value enough
  for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content
  as you probably did, the net can be a lot more useful than ever before.

 14. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thank you

 15. This is very interesting, You are a very
  skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of
  your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 16. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting
  things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 17. I think what you posted made a great deal of sense.
  But, think about this, what if you wrote a catchier post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if
  you added a headline to maybe grab people’s attention? I mean Amitriptyline Side Effects Cardiac – Rx Meds Blog is a little vanilla.

  You might glance at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab
  viewers to open the links. You might add a video or a related
  picture or two to get readers interested about what you’ve
  written. Just my opinion, it might bring your posts a little bit more
  interesting.

 18. I have been surfing on-line more than three hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and
  bloggers made good content as you probably did, the net will be much more useful than ever before.

 19. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 20. Are you sick and tired of being bored? You’ll never have a dull moment if you visit http://camgirl.pw It’s by far the most exciting site on the internet. There, you’ll be able to talk to all kinds of hot babes. Don’t be surprised if everyone at work asks why you’re so happy. You don’t need to tell them that you visit this site each and every day. It’ll be your little secret.

 21. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 22. hahahahah.Ben zelf ook van magenta en viel zowat van mijn stoel af toen ik al de bijnamen las.Had nooit gedacht
  dat ik ze ooit ergens op het web zou tegenkomen.Namen waarmee ik opgegroeid ben en als normaal begon te
  beschouwen.Ik hoop de de personen in kwestie (laatste generatie) erachter komen dat hun bijnaam ergens in een
  column is beschreven…..

 23. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 24. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 25. They say if you do you know what too much you’ll go blind. That’s not true. Everyone who visits http://www.camgirl.pw does that. They don’t go blind or have hairy palms. You’ll just have yourself a real good time. That’s all.

 26. Cool! Interesting tips over this website. I spent 3 hours trying to find such informations. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Finished with the work done, I will watch some model Cams. Gracias!!!

 27. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 28. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 29. Hi there, all the time i used to check web site posts here in the earl
  hours in the dawn, since i like to find
  out more aand more.

 30. Hey! I kno this iis kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest
  writing a blog article or vice-versa?My website covers a
  lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit
  from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearinbg from you! Great blog by the way!

 31. Good point! Interesting information over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent some time looking for such article. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Now with the task done, I will watch some model Cams. Thank you!! Greetings from Catalonia!

 32. Greetings, I do think your blog may be having internet browser compatibility problems.
  When I look att your blog in Safari, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that,
  fantastic website!

 33. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 34. Super! Interesting information over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent some time searching for such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Finished with the search done, I’ll find some WAGs Webcams. Thank you very much!! Regards from Mundial 2018!

 35. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of timkes it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb
  usability and visual appearance. I must say
  you’ve done a very good job wijth this. Also, tthe blog
  loads super quick for me on Safari. Superb Blog!

 36. wonderful publish, very informative. I ponder why the opposite experts of
  this sector do not realize this. You must continue your
  writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 37. Nice post. I was checking constantly tis weblog and I’m
  inspired! Extremely useful information specifically the closing phase 🙂 I care
  for such info a lot. I was seeking this particular innfo for a long time.
  Thak you and good luck.

 38. If some one desires expert viiew concerning blogging and site-building afterward i recommend him/her to go to see this
  website, Keep up the fastidious job.

 39. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challlenging to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a grreat job with this.
  In addition, the blog loads very quick for me on Firefox. Outxtanding Blog!

 40. Hello there friend! I?d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment! Again thanks alot for this!

 41. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, yoir authored material stylish.
  nonetheless, you command get got aan impatience over that
  you wish be delivering the following. unwell unnquestionably come more formerly again since exactly the same
  nearly very often inbside case you shield this increase.

 42. Thanks for another informative website. Thhe place else could
  I get that kijd of info written in such a perfect method?
  I’ve a venture that I’m just noww running on, and I have been at
  the look out for such information.

 43. Howdy, I think your site could possibly be having internet browser compatibility
  issues. When I look at your web site in Safari, it
  looks ffine however, if opening in I.E., it’s got
  som overlapping issues. I just wanted to gikve
  you a quick heads up! Other thaan that, great website!

 44. I am curious to find out what blog system you have been using? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 45. I need to to thank you for thhis very good read!! I cerrtainly
  loved every little bit oof it. I have got you book-marked to check out new things you post…

 46. hello!,I love your weiting very much! percentage we be in contact more abiut your article on AOL?
  I require an expert on this space to resolve my problem. May be that’s you!

  Taking a look ahead to see you.

 47. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS.
  I don’t understand why I can’t join it. Is there anybody
  having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

 48. Thanks for publishing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

 49. Thanks for publishing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

 50. you’re truly a just right webmaster. Thee web site loading velocity is incredible.
  It seems that yoou are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork.
  you have performed a great activity in this topic!

 51. When someone writes an post he/she keeps the thought of
  a uzer in his/her brain that how a user caan understand it.

  So that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 52. whoah this blog is magnificent i like reading your
  articles. Stay up the great work! You understand, lots of people are looking round for this info, yyou can aid
  them greatly.

 53. Interesting blog! Is your theme custom madee or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple adjustements wouuld really make myy blog jump out.
  Please llet me know where you got your design. Thanks
  a lot

 54. I must thannk you for thhe efforts you have putt in penning this website.
  I’m hoping tto check out tthe same high-grade content by you later
  on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to
  get my very own website noww 😉

 55. Wonderful post.. kumpulan youtube terbaru I was looking at constantly this web site with this particular prompted! Invaluable information specially the final part 🙂 I actually cope with similarly info considerably. I had been in search of that info for your long time. Thanks a lot and finest of success.

 56. Owen said: «Cleveland need game.»Indeed, they rested for too long.In green, and the wizards to after the tiebreak, the beginning of the knight’s eastern conference finals first time has pushed the next Wednesday. nike zoom vaporfly elite

 57. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thiing to be aware of.

  I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about.
  Yoou managed to hit the nail upon the top andd also defined out the whole
  thing without having side effect , people can take a
  signal. Will likely be back to get more. Thanks

 58. My developer is trying to persuade me tto move tto .net from PHP.
  I have always disliked the idea because oof the costs.
  Butt he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on vaarious websites for about a year and am nervous about swittching to another platform.
  I havce heard fantastic things about blogengine.net. Is tthere a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be greatly appreciated!

 59. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have
  discovered It positively helpful and it has helped mme
  out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like its helkped me.
  Great job.

 60. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 61. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 62. Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

 63. My partner and I stumbled over here different page and thought I
  may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page for a second time.

 64. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it friend
  Viral Style

 65. Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you could be a great author. I will always bookmark your blog
  and may come back later on. I want to encourage you continue your great posts,
  have a nice afternoon!

 66. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just
  what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome website!

 67. While the former comes from hormonal changesin the body, aforementioned is linked with severepain through the period particularly for the 1st 3 days.A simple test also involves a culture in the nasal fluidto determine the presence of bacteria. This peculiar form of nausea iscalled morning sickness for the reason that symptoms are most noticeable throughout the morningsalthough this can linger through the entire day.

 68. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  youu will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and
  defnitely will come back sometime soon. I want too encourage you to
  definitely continuee your great writing, have a nice holiday weekend!

 69. A good time is what you’ll have with the girls at http://www.camgirl.pw. This is by far the most exciting site on the entire internet. Don’t think twice about visiting this site. Not if you’re in the mood to have a little kinky fun.

 70. I’m no longer certain where you are getting your information, however
  good topic. I needs to spend a while studying more or working out more.

  Thank you for great information I was on the lookout for this information for my mission.

 71. Are you searching for a little fun? If you are, then http://www.camgirl.pw is the best site for just that. You’ll find plenty of hot babes there who love to get down and dirty. That’s exactly what you’re looking for right this very second.

 72. Wonderful article! That is the type of information that are spposed
  to be shared across the net. Disgrace on Google ffor not positioning
  this submit upper! Come on over and discuss with myy sitye .
  Thank you =)

 73. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 74. Thanks for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

 75. We stumbled over here by a different web address and thgought I should check things out.

  I like what I see so i am just foklowing you. Look forward to going over your web page yet again.

 76. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 77. I got this website from my buddy wwho informed mme on the
  topic of this web siye and now this time I am visiting this web page and reading very informative artcles or
  reviews here.

 78. The things i have observed in terms of computer memory is that often there are requirements such as SDRAM, DDR and so on, that must fit in with the specs of the mother board. If the computer’s motherboard is fairly current while there are no os issues, changing the storage space literally requires under a couple of hours. It’s among the list of easiest personal computer upgrade treatments one can picture. Thanks for revealing your ideas.

 79. Admiring the time and energy you put into your website annd detailed informationn you present.

  It’s awesome to come across a blog every once inn a while that isn’tthe same unwanted rehashed material.
  Exellent read! I’ve bookmarked your site andd I’m adding your
  RSS feeds to my Googl account.

 80. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 81. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 82. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a 25 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 83. Just when you think the work week can’t get any more boring. That’s when you discover http://www.camgirl.pw Now you can already begin to see that this week is going to be a whole lot better. There’s no need to be bored as can be while you work. Sneak in a little fun with one of these cam girls. They’ll put a smile on your face and a some lead in your pencil as well.

 84. hello there and thank you for your info – I’ve
  certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points
  using this website, as I experienced to reload the site many times previous to
  I could get it to load properly. I had been wondering if
  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow
  loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with
  Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out
  for much more of your respective intriguing content. Make sure you
  update this again very soon.

 85. of course like your web site howevfer you have to check thhe spelling on several of your posts.A number of them are rife with spelling problems and I find itvery troublesome to tell the reality on the other hand I’ll certainly come back again.

 86. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 87. Right here is the perfect blog for anybody who wants to find out about this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that
  has been written about for years. Great stuff, just wonderful!

 88. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks

 89. You really make it appear realy easy with your presentatiion bbut I find this matter too be really something which I feelI’d never understand. It seems too complicated and extremely extensive forme. I am taking a look ahead to your subsequent post, I’ll attempt to get the dangleof it!

 90. andrew david strutt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos cyber has raped 2 girls at defcon hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. r0d3nt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. r0d3nt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. r0d3nt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andy strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andy strutt wife has access to his secret material.

 91. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 92. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what
  I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you
  personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects
  you write with regards to here. Again, awesome blog!

 93. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all.
  However imagine if you added some great visuals or videos to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but
  with images and video clips, this blog could certainly
  be one of the most beneficial in its niche. Excellent
  blog!

 94. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 95. 它讓神經原在常規的緊張鍛煉中進行共振燃燒,由此帶來健身運動所無法達到的效果。Ion Magnum複雜的振動波是基于於二十多年對神經原燃燒信號的研究手工製作的。 設備製造者的臨床研究結果顯示,30分鐘的治療相當於在健身房10個小時的運動,可以燃燒高達5000卡路里的熱量。其他臨床研究顯示肌肉生成的速度以及脂肪(表面脂肪以及深部脂肪)减少的速度相應都比運動的效果更好。對於Ion Magnum沒有進行理療的部位,甚至會有抗衰老防氧化的效果。 有受試者治療一次之後同一個部位减掉了3-4英寸(不像其他减肥治療中宣稱的那樣,一次治療减掉了5英寸,但那是全身20多個部位加起來减掉的尺寸)。同時,它還可以减掉脖子和下巴的脂肪,讓你的雙下巴消失 . 每次治療需要25分鐘。治療前後的效果非常明顯,而且會持續1-2天。要想達到更好的效果,最好接受1-2個小時的治療。

 96. One thing I would like to say is always that before acquiring more computer system memory, check out the machine in to which it will be installed. In the event the machine is running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. Adding over this would basically constitute just a waste. Be sure that one’s mother board can handle the particular upgrade volume, as well. Good blog post.

 97. Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a
  little lost on everything. Would you advise starting with
  a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choice out
  thee that I’m totally overwhelmed .. Any
  suggestions? Many thanks!

 98. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 99. I’m really enjoying the theme/design of your website.
  Do yoou eer run into any web browser compatibility
  problems? A handful of my blog audience have complained
  about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 100. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 101. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 102. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 103. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 104. I was suggfested this webste by my cousin. I am not sure whether this ost iss
  written byy him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

 105. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with
  approximately all significant infos. I’d like to peer extra posts like this
  .

 106. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 107. Hello! This is my firsst visit to your blog! We are a group ofvolunteers and starting a new project in a community in the same niche.Your blog provided us beneficial information to work on. You havedone a marvellous job!

 108. Hiya very nice web site!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am satisfied to seek out numerous useful info here in the put
  up, we want work out more techniques in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 109. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 110. 它讓神經原在常規的緊張鍛煉中進行共振燃燒,由此帶來健身運動所無法達到的效果。Ion Magnum複雜的振動波是基于於二十多年對神經原燃燒信號的研究手工製作的。 設備製造者的臨床研究結果顯示,30分鐘的治療相當於在健身房10個小時的運動,可以燃燒高達5000卡路里的熱量。其他臨床研究顯示肌肉生成的速度以及脂肪(表面脂肪以及深部脂肪)减少的速度相應都比運動的效果更好。對於Ion Magnum沒有進行理療的部位,甚至會有抗衰老防氧化的效果。 有受試者治療一次之後同一個部位减掉了3-4英寸(不像其他减肥治療中宣稱的那樣,一次治療减掉了5英寸,但那是全身20多個部位加起來减掉的尺寸)。同時,它還可以减掉脖子和下巴的脂肪,讓你的雙下巴消失 . 每次治療需要25分鐘。治療前後的效果非常明顯,而且會持續1-2天。要想達到更好的效果,最好接受1-2個小時的治療。

 111. Hurrah, that’s what I was exploring for, wjat a data! existing here aat
  this website, thanks admin of this web site.

 112. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks! ecfdfaddagae

 113. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 114. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 115. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 116. First of all I would like to saay great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.I was interested to know how you center yourself and clearyour head prior to writing. I’ve haad difficulty clearing my mond inn gettingmy ideas out there. I do take pleasure iin writing howeverit just eems like the first 10 to 15 minutes are usuallylost just tying to figure out how to begin. Any recommendationsor hints? Kudos!

 117. Having read this I believed it was really enlightening.I appreciate you spending some time and energy to put this content together.I once again find myself personally spending a significant amountof time both reading and leaving comments.But so what, it was still worth it!

 118. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring
  on other websites? I have a blog centered oon the same topics yoou discuss and woujld really like to have you share some stories/information.
  I know my audience would value yoour work. If you
  aare even remotely interested, feel free to send mee an e-mail.

 119. fantastic publish, very informative. I wonder why the otyher
  specialists of this sector don’t notice this.
  You should continue your writing. I am sure, you have a gresat readers’ base already!

 120. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 121. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =).
  We maay have a link trade ckntract between us

 122. ngxqerac maglie del calcio hvtgbzim billiga fotbollstrjor ktwxiojs billige fodboldtrojer ibsxtmkq fotballdrakter barn
  qjvyioln billiga fotbollstrjor tmwolchi maglie calcio poco prezzo mweubijs
  billige fodboldtrojer emxqrjtb billige fotballdrakter

 123. We absolutely love your blog and find a lot of yourpost’s to be exactly what I’m looking for. Wouild yoou offter guest writers towrite content available for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few of the subjectsyou wriite regardding here. Again, aawesome website!

 124. Unquestionably believe that which you stated.Yourr favorite justification seemed to be oon the web theeasiest thing to take into account of. I say to you, Icertainly geet annoyed while other folks think about worries that they just don’t understand about.You managed to hit the nail upon the highest ass well as defined out the whole thing with no need side-effects ,other folks can tak a signal. Will likely be bacfk to get more.Thank you

 125. I have read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to create this kind of great informative web site.

 126. Howdy exceptionall blog! Does running a blog sucxh as this require a massive
  amount work? I have absolutely noo understanding of programminmg however I was hooing
  to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas
  or tips for new blog owners please share. I know this iss
  off topic but I just needed to ask. Thanks a lot!

 127. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 128. Hi there! This blog poet couldn’t be written much better!
  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will forward this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read.
  Thanks ffor sharing!

 129. drive casino bonus бездепозитный бонус 500 Drive Casino Бездепозитный Бонус 500 Рублей [Drive Casino 500 Руб Бездеп]. … Бонусы казино 2018 год – – ВСЕ БОНУСЫ КАЗИНО И … казино драйв drive casino бездепозитный бонус.

 130. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 131. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 132. Simple and easy!! Interesting info over this web. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I ‘ve spent 2 hours looking for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Finished with the work done, I will visit some model gay Cams. Thank you very much!! Greetings from Berlin!

 133. It’s really a great and useful piece of information.
  I’m glad that yyou shared this seful info with
  us. Please keep us informed like this.Thank you for sharing.

 134. Hi there, just became aler to your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue ths in future. A lot of people will be benefited from
  your writing. Cheers!

 135. Cool! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I’ve spent 2 hours searching for such infos. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the work done, I’ll watch some online sexy hot gay cams. Thank you!! Greetings from San Francisco!

 136. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 137. I’ve been surfing online greater than three hours today, but
  I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.

  It’s pretty price enough for me. In mmy opinion, if all webhmasters and bloggers made just right content as you pfobably did, the web will likely be a llot more useful than evger before.

 138. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 139. I have a MacBook computer and I want my pictures that are on my computer to be on my Motorola Razr 2 v9. I have a memory card and a memory card adapter. When I put the card in the adapter, the computer recognizes it. And the pictures that I have on my phone can transfer to the computer with no problem. But the pictures on my computer won’t transfer to my phone. All that shows up is a big red “x” on a black screen. Am I doing something wrong? The phone company is AT&T..

 140. First off I woulpd like to say superb blog! I had a quick question inn which I’d like to ask iff you don’t mind.
  I waas curious to fimd out how you center yourself and clear your head before
  writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting
  my ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seemms like
  the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

 141. Drop/hold is is money in any casino. This will be the actual cash that acasino works with the help of. It is often a misleading idea to calculate fundamental turnover of an internet casino.This is because the original money goes go round and round in a land based casino.So, if one wants to calculate the revenue generated by one session ofcasino, you will need to calculate the money players leftwithin that particular session. Now, this money is the ‘drop’or ‘spend’. Naturally, the casinos would like to increase the involving drop in different possible ways.If you are going for casino online play free, the casino ownerswill have that in mind.

 142. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 143. Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, could check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large portion of people will pass over your magnificent writing due to this problem.

 144. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 145. Vulkan Million казино 1000 рублей бездепозитный бонус Вулкан Миллион казино бездепозитный бонус. Характеристики бездепозитного бонуса. Сумма бонуса: 1000 рублей. Вагер: 35х. Промокод: Нет. Доступные страны: Россия. Доступные игры: Все. Максимальный вывод: Без ограничений.

 146. Termal otellerin birçoğunda detoks, cilt bakımı, zayıflama, masaj ve daha birçok hizmet sizleri bekliyor. Ultra modern teknolojik ürünlerle donatılmış termal otellerde kusursuz bir hizmet alabilirsiniz. Toksinlerden arınma, hücrelerin yenilenmesi gibi işlemler sonucunda da daha zinde hissedebilirsiniz.

 147. I was recommended this blog by my cousin. I am noot sure whuether this post is
  written by him aas nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

 148. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 149. Hi there! This blog post could not be written anny better!Looking through this article reminds me of my previous roommate!He always kept talking abot this. I most certainly will send this information to him.Fairly certain he’ll have a very good read. Thank youfor sharing!

 150. I am wanting to start my own business and need to know how to start a website for a cheap/free price.. I am looking to start my own photography business and want to get a website up. I am planning on using this for a way to let people know about me, give them different albams of an axample of my work and then a way to contact me. I would love for it to be cheap or free in order to get started..

 151. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 152. Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!
  Keep uup the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 153. Thank you for tthe good writeup. It aftually used to bee a entertainment account it.

  Look complex to more brought agreeable from you!

  However, how can we keep in touch?

 154. Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 155. Amazing things here. I am very glad to see your article.
  Thank you a lott and I’m looking ahead to touch you. Will you kindly drop mee a mail?

 156. What I have seen in terms of pc memory is the fact there are specific features such as SDRAM, DDR and so on, that must match up the specific features of the motherboard. If the computer’s motherboard is rather current while there are no os issues, modernizing the memory literally usually takes under 1 hour. It’s on the list of easiest pc upgrade techniques one can think about. Thanks for expressing your ideas.

 157. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 158. Excellent beat ! I would like to apprentice even as youu amend
  your site, how can i subscribe for a weblog site?
  The account aided me a appropriafe deal.
  I had been tiny bit familiar off this your broadcast provided bright
  clear concept

 159. I’ve just added a fresh new list. This is by far the biggest list to date. I hope you all are having a great week. Take care and happy link building.

 160. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 161. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subjsct matter
  stylish. nonetheless, you command get got an edginess over thaat you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably ccome further formerly again since exactly the same nearly very often inside case yoou shiewld this hike.

 162. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We will have a link alternate contract between us!

 163. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 164. Hey terrific blog! Does running a blog such as this require a great deal of work? I have very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just wanted to ask. Thank you!

 165. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 166. Having read this I believed it was really informative.I appreciate you finding the time and effort to put this short articletogether. I once again find myself personally spending way too much timeboth reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 167. Good point! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I ‘ve spent some hours trying to find such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the search done, I going to enjoy some model shemale cams. Gracias!!! Greetings from New York City!

 168. Antalya Havalimanı Transfer Hizmeti Antalya havalimanına indiğinizde sizi bekleyen servis araçlarımızla Antalya’nın dilediğiniz noktasına sizi götürüyoruz. Üstelik hiç bir zahmete girmeden sadece telefonla bizi aramanız yeterli. Dilerseniz ulaşım ücretini ulaşmak istediğiniz noktaya intikal ederken servis sürücümüze teslim edebilirsiniz. Transfer CLK ile havaalanından Antalya’nın dilediğiniz noktasına kolayca gidebilirsiniz. Hem de çok uygun fiyat avantajlarımız var. Bir kişi için bile servis arabası hizmetini veriyoruz. Toplu intikallerde indirimlerimizden faydalanmak için ofisimizi arayın.

 169. Now you can buy free viagra and custom printed adult tapes online. We are the UK’s leading adult toy manufacturer. UKPRINTEDTAPE.CO.UK adult chat and dating .

 170. wh0cd53453 [url=http://diflucanonline.store/]diflucan[/url] [url=http://prozac.promo/]prozac[/url] [url=http://metformin.rent/]metformin[/url] [url=http://cymbalta30mg.store/]cymbalta 30 mg[/url] [url=http://xenical.pet/]xenical[/url] [url=http://costofabilify.store/]canadian abilify[/url] [url=http://ventolin.doctor/]no prescription proventil inhaler[/url] [url=http://lexapro.pet/]lexapro[/url]

 171. Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, could check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large portion of people will pass over your magnificent writing due to this problem.

 172. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 173. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 174. bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 175. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz sitenizi aramotorlarına duyarlı hale geçirelim.

 176. seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz sitenizi aramotorlarına duyarlı hale geçirelim.

 177. Hi thewre would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 178. It is one of the automobile industry’s most commonly issued global set of standards for use in quality management, ISO/TS 16949. Its rapidly evolving with the publication of a new global industry set of rules by the International Automotive Task Force (IATF). This recent version was built with a never before seen level of trade feedback and direct engagement by AIAG members representing North America.

 179. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 180. Marko: “I know when I freakin need antibiotics for a sinus infection, I don’t need to attend a trumped up $45 session and say the magic words to get a prescription. Somehow much of Europe survives without requiring prescriptions for many drugs.”But don’t you know we are all children, who can’t be trusted to understand medical problems even after decades of experience with our own bodies, and we can’t possibly learn anything from experience?

 181. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 182. Great website yoou have here but I was wondering if
  you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a prt of community where I can get comments ftom other experienced individuals thaat
  share the same interest. If youu have any recommendations, please let me know.
  Kudos!

 183. I precisely wished to thank you very much again. I do not know the things I might have implemented without the suggestions shared by you concerning such a subject. Certainly was a difficult scenario for me, however , noticing the skilled strategy you treated it made me to jump for happiness. I am just happy for this work and then pray you know what an amazing job you were undertaking teaching others all through a web site. Most likely you have never come across any of us.

 184. I precisely wished to thank you very much again. I do not know the things I might have implemented without the suggestions shared by you concerning such a subject. Certainly was a difficult scenario for me, however , noticing the skilled strategy you treated it made me to jump for happiness. I am just happy for this work and then pray you know what an amazing job you were undertaking teaching others all through a web site. Most likely you have never come across any of us.

 185. Paykasa, online ödeme sistemine alternatif olan paykasa kartı, güvenle alışverişlerinizde kullanabilirsiniz, Ön ödeme yöntemlerinden bir tanesi olan paykasa kart siparişi ve bozumu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için eeb sitemizi ziyaret ederek ekonomik fiyatlardan sizde yararlanın paykasa al

 186. NBA players in addition to playing badly, and also an art cells, for two consecutive years in the NBA finals two teams join forces with the warriors and knight, but only two dancers, two teams played neck and neck, dancing is close, take a look at bape hoodie

 187. Nice post. I llearn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.It’s always helpful to read content from other writersand use something from their web sites.

 188. wh0cd274536 [url=http://valtrex18.us.com/]Valtrex[/url] [url=http://tetracyclinebestprice.us.com/]tetracycline purchase online[/url] [url=http://cafergot2018.us.com/]cafergot pills no rx[/url] [url=http://prozacbestprice.us.com/]prozac price[/url] [url=http://buy-tetracycline.us.org/]buy tetracycline[/url] [url=http://sildenafilprice18.us.com/]Sildenafil[/url] [url=http://xenical18.us.org/]Xenical Prescription[/url] [url=http://cialiscost2018.us.com/]average cost of cialis[/url] [url=http://cialis18online.us.org/]for more info[/url] [url=http://doxycycline2018.us.com/]doxycycline hyc[/url] [url=http://sildenafilonline18.us.com/]sildenafil citrate 100mg tablets[/url] [url=http://doxycyclinebestprice.us.com/]doxycycline[/url] [url=http://buymobic.us.org/]buy mobic[/url] [url=http://prednisone18.us.org/]buy predisone steriods[/url] [url=http://sildenafilgeneric18.us.org/]sildenafil citrate tablets 100 mg[/url] [url=http://kamagraonline18.us.com/]kamagra online[/url] [url=http://xenicalbestprice.us.com/]Cheapest Xenical Online[/url] [url=http://xenicalprice18.us.com/]buy xenical online[/url] [url=http://prednisolonebestprice.us.com/]prednisolone[/url] [url=http://hydrochlorothiazide2018.us.com/]bonuses[/url] [url=http://kamagra18.us.com/]buy kamagra online[/url] [url=http://baclofenbestprice.us.com/]website[/url] [url=http://zithromax2018.us.com/]buy zithromax online cheap[/url] [url=http://propranolol2018.us.com/]propranolol[/url] [url=http://tadalafilcheap18.us.org/]tadalafil tablets[/url] [url=http://valtrexprice18.us.com/]buy valtrex without get a prescription online[/url] [url=http://viagra-soft.us.com/]viagra soft tabs 50 mg[/url] [url=http://baclofen2018.us.com/]baclofen tablets 10mg[/url] [url=http://bupropion.science/]bupropion without prescription[/url]

 189. I added a new blog post yesterday. There’s a smaller list than usual in it.
  I’m currently working on a bigger list. It’s going
  to take some time to compile it. I hope all of you are having a good week.
  I’m planning on doing some design changes
  to my site. I’m also thinking about adding some new things too.
  I’ll talk more about that in the days and weeks to come.

 190. My spousse and I absolutely love your blpg and find almost alll of your post’s to
  be just what I’m looking for. Does one offfer guest writers to
  write content in your case? I wouldn’t mind publishing a post or
  elaborating on a ffew of the subjects you wrie related to
  here. Again, awesome blog!

 191. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 192. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 193. Hi my family member! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all significant infos. I’d like to look more posts like this.

 194. I just updated my site with a new list. I’ve also come
  to a new conclusion about how many of these links exist out there.
  I’m not too sure if my conclusion is right or not. Read all about
  it in my latest blog post. See you there!

 195. Hi thdre every one, here every one is sharing these
  kinds off familiarity, therefore it’s good to read this website,
  and I used to pay a quick visit this webpage everyday.

 196. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 197. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 198. wh0cd5181 [url=http://kamagraonline.doctor/]kamagra oral jelly[/url] [url=http://cheapventolin.doctor/]buy ventolin inhaler[/url] [url=http://buyindocin.doctor/]indocin[/url] [url=http://cheapkamagra.doctor/]cheap kamagra[/url] [url=http://buycytotec.doctor/]cytotec[/url] [url=http://buysuhagra.doctor/]generic suhagra[/url] [url=http://buycardura.doctor/]cardura[/url]

 199. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 200. Ithink the admin of this site is truly working hard for his web page, as here every material is qualikty basedd data.

 201. I must express thanks to this writer for rescuing me from such a challenge. As a result of surfing throughout the world-wide-web and getting proposals that were not pleasant, I believed my entire life was over. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve resolved as a result of your main review is a crucial case, as well as ones that would have adversely affected my entire career if I hadn’t encountered your website. Your good mastery and kindness in handling all the details was invaluable. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a point like this. I’m able to now relish my future. Thanks for your time so much for this high quality and amazing help. I will not think twice to propose your web blog to anyone who will need recommendations about this subject.

 202. Receiving a diagnosis that you have got skin cancer is usually taken very hard.A lot of don’t know what can make next as calls hare tough to make with thisworrying time. Luckily, the risk of you surviving skin cancer is usually very good as long as has been detected early.

 203. wh0cd364893 [url=http://buylipitor.doctor/]buy lipitor[/url] [url=http://buylexapro.doctor/]buy lexapro online[/url] [url=http://buycefixime.doctor/]buy cefixime[/url] [url=http://genericprozac.doctor/]prozac[/url]

 204. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog
  that’s equally educative aand engaging, and without a doubt,
  you have hit the nal on thee head. The problem is
  something not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my hunt for
  something concerning this.

 205. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright infringement? My site has a lot of unique content
  I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my permission. Do you know any methods to
  help prevent content from being ripped off? I’d really appreciate
  it.

 206. folcaps generic viagraviagra costfac simile prescrizione viagra commercial actress[URL=http://viagra-gg.com#viagra+substitute ]sildenafil cost[/URL]

 207. You need to be a part of a contest for one of the finest blogs on the net.
  I’m going to highhly rcommend this site!

 208. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 209. I’m not great with html, but I think there’s a simple way to add a byline to the beginning of my blog posts under the title. Is there anywhere I can find a step-by-step guide on how to do this?. The blog is set up on WordPress, and is using the pilcrow theme – I hope this helps?.

 210. Besides of the above you would certainly assume the mediaverse wouldcertainly be brand-new yet full systems continuously emerge.One way to think of it is to picture the layout of some virtual graphical user interfaces: When you scroll over symbols on a screen, the one under your arrow enlarges to looklarger than the others. People wish to take part in an energetic way in their lives.He ran away to Somersham and also discovered his back to Elyunder cover of darkness. Mrs40sHistoryBuff I could notapologise enough for not returning to you. On the other hand, back at the ARGUS headquarters, withjust a lots approximately agents left, a cascade of photon powers finish in the reappearance of the once-dead Medical professional Light.For Apple customers, there is an included benefit as they can utilize their present card to buy these Mobage Credits.Using the detailed devices was adopted after the Spanish introduced numerous kindsof tools in songs shows. Fuse cards are cards that you couldobtain from occasions as well as various other in-game promotions.These suggestions make no sense in existing day reality as well as they are thecomplete reverse of exactly what made The U.S.A.abundant– meritocracy. The democrats are much more absurd comparedto the republicans yet I will choose foolishness over wicked anyday. But there are so many titles produced that because comics are not returnable to the distributorthe amount of left over supply with any kind of “actual shop” will certainly be expensive as wellas immense. This naturally interest the left that is aggressive to the notion of an Australian identification, however estranges the reason fromthe right.

 211. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog
  and will eventually come back from now on. I want to
  encourage one to continue your great writing, have a nice morning!

 212. Excellent website you have here but I was curious if you knew of any discussion boards
  that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 213. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 214. Undeniably consider that which you stated. Your favorite justification seemed to be
  at the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked whilst folks consider issues that they just do not recognise
  about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the entire thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

 215. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the
  internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that
  they just don’t know about. You managed to hit the nail
  upon the top and also defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 216. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used
  to be a enjoymeent account it. Glance complicated to far added agreeable from you!

  However, how can we keep in touch?

 217. I simply want to say I’m beginner to weblog and honestly liked this web page. Likely I’m planning to bookmark your site . You really come with fabulous article content. Thanks a bunch for sharing with us your website.

 218. Outstanding post, I think website owners should learn a lot from this blog its real user genial. So much wonderful info on here :D.

 219. Excellent goods from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you have acquired right here, really like what you’re stating and the best way during which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. That is actually a great web site.

 220. Columbia University has a new creative writing major and on the application instructions, it says that anyone pursuing anything in the creative or visual arts may submit a supplement to their application. Creative writing is specifically listed, however, I am not sure what to submit. . . Would they accept a few writing samples in the mail after I electronically send my application or should I include the writing in an attatchment with my personal statement online?.

 221. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

 222. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 223. I like it! Interesting article over this website. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent 1 hour searching for such tips. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the job done, I going to visit some free online babe cams. Gracias!! Greetings from Hillsboro!

 224. It’s awesome to pay a quick visit this site and reading the views of all friends regarding this article, while I am also eager of getting experience.|

 225. compare cialis and tadalafil 20tadalafil buycialis que es[URL=http://cialis-gg.com#generic+cialis+tadalafil ]buy generic cialis[/URL]

 226. 7/24 İstanbul böcek ilaçlama firmamız istanbul’un tüm ilçelerinde böcek ilaçlama hizmeti vermekteyiz güvenilir ve hızlı ekibimiz ile istanbul anadolu yakası ve istanbul avrupa yakasın da olan şubelerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir bizlere web sitemizde bulunan telefon numaralarına her an ulaşıp öüşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz huzlu mutlu sağlıklı günler dileriz istanbul böcek ilaçlama Firması

 227. Hello to every one, it’s genuinely a fastidious for me to pay a visit this web page, it consists of priceless Information.|

 228. I am not sure where you are getting your information,
  however great topic. I needs to spend a while learning much more or working out more.
  Thank you for wonderful information I was in search of this
  information for my mission.

 229. I have a degree in psychology, which I have found to be useless. And I am planning on going back to school and getting a Masters in Creative Writing, because I enjoy writing and would love to learn more techniques to make myself a better writer. I am worried, however, that this degree will not open up many doors in terms of the job market (just as my psychology degree has failed to do). Any thoughts? Thank you..

 230. Hello there! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site
  looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 231. 7/24 online paykasa satın almanın en kolay yolu paykasa satış sitemizden güvenili paykasa kart satın alabilirsiniz paykasa kart nedir paykasa kart sanal kart olumaktdır ve internet ortamlarında güvenli alışveriş yapmanızda ihtiyac olucak en güvenli kartır kişi bilgilerinizi kulanmadan sanal kartınızla tüm paykasa gecerli alışveriş sitelerinde alişveriş yapabilirsiniz

 232. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I’d certainly appreciate it.|

 233. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four
  emails with the same comment. Is there any way you can remove people
  from that service? Cheers!

 234. Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort
  to generate a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and
  don’t seem to get nearly anything done.

 235. I believe this is one of the so much important info for me.

  And i am glad studying your article. However should remark on few common things, The web
  site style is perfect, the articles is in point of fact great : D.
  Good job, cheers

 236. Until I started riding the E Zip E750 electric scooter, I NEVER though I could fall in love with a mechanical device.I have owned it we must start taking 21/2 months,offers given me plenty of time to truly appreciate 4 main qualities.

 237. whoah this weblog is wonderful i really like reading your articles. Stay up the great work! You understand, lots of people are searching round for this info, you could aid them greatly.

 238. Ankara evden eve nakliyat işi ustalık gerektiren bir iş olması hususu ile her nakliye işi yapanın gerçekten bu işin gereğini yerine getirdiği söylenemez. Firmamız bu hususta büyük bir özgüvene sahip olan ve işletme olmanın bilincini taşıyarak müşterilerinin taleplerine her şart ve koşulda yetişmeye çalışan bir firmadır.
  Ankara evden eve nakliye hizmetinin taleplerinde hızla artış gözlemlenmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi de kentsel dönüşümün hızla artışı olmaktadır. Bu artış sebebi ile evleri biten kişiler geçici olarak oturdukları kiralık konutları terk ederek, yepyeni ve modern konutlara yerleşmektedir. Bunun için ise ihtiyaç duydukları Ankara evden eve nakliyat hizmeti için talepte bulunmaktadırlar. Taleplerin yoğun olması hususu ile firmamız müşterileri ile yaptığı görüşmelerde öncelik sırasına göre müşterilerini mağdur etmeden hizmet sunmaktadır.
  Dikmen nakliyat müşteri memnuniyeti ilkesi gereği gerekli uygun taşıma koşullarına sahip olan bir işletme olarak hizmet vermektedir. Ankara ve diğer semtlere hizmet götürmesi ile de bilinen firmamız ile çalışan müşterilerimizin memnuniyetlerini kendi ağızlarından dinlediğiniz zaman işletmemizin tecrübelerine daha yakından şahit olmanız mümkün olacaktır.

 239. Antalya Transfer CLK firması olarak siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek adına Gün geçtikçe konforlu lüks araçlarımızla sizin rahat Seyahat edebilmeniz için araçlarımızı daha modern hale getirdik Antalya Havalimanı transfer hizmetinde Öncü bir firma olmaktan her zaman siz değerli müşterilerimize minnettarız firmamız sizlerin talepleriyle sizlerin bizleri seçmesi ile Gün geçtikçe Antalya Havalimanı transfer sektöründe en iyi firma olma yolunda güçlenmektedir siz değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler Antalya Transfer CLK

 240. Türkiye’nin En Güvenilir Paykasa almak isteyenler en uygun paykasa kartı bütcenize güre 10 ila 500 euroya kadar kullanılabilen paykasalar mevcuttur. E-pin sayesinde güvenli bir kart olan kartları yasal olarak açık olan sitelerden temin edin kapalı ve ulaşılamaz olan sitelerden almamanız güvenilir paykasa al

 241. Whyy people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is presented on net?

 242. Новые бездепозитные бонусы казино 2018 Новые, самые свежие и эксклюзивные бездепозитные бонусы 2018 года в самых лучших и доверенных и проверенных онлайн казино всего рунета. … 5 EUR бездепозитный бонус за регистрацию в Masters Bet Casino.

 243. GoodFineExcellent way of describingexplainingtelling, and nicepleasantgoodfastidious articlepostpiece of writingparagraph to takegetobtain datainformationfacts regardingconcerningabouton the topic of my presentation topicsubjectsubject matterfocus, which i am going to deliverconveypresent in universityinstitution of higher educationcollegeacademyschool.

 244. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My wweb site looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that migh be able to
  fix this problem. If you have any suggestions, please
  share. With thanks!

 245. Ankara küçük nakliye için bizler her zaman sektörümüze öncü bir firma olmayı sürdürmüş bulunmaktayız. Bu sektörün her alanında boy göstererek gelecekteki yerimizi sağlamlaştırdık. Ankara saatlik nakliye alanıda bunlardan biridir. Ayrıyetten nakliye kamyonet kiralama ve pikap nakliyesi de yine aynı şekilde tarafımızdan talep edilen tüm müşterilere sunulmaktadır. Taşımacılık ihtiyacı doğan herkese kolay, zamanında ve uygun fiyat imkanı sunuyoruz.

 246. Hatay nakliyat sektörünün lider firmalarından biri olan kuruluşumuz her daim başarı dolu geçmişiyle müşterilerine güven vermiştir. Kaliteli, güvenli ve ekonomik çözümler sunmamızın yanı sıra beklentileri en iyi şekilde karşılamak için tüm çalışanlarımızla sorumluluık altına girmekteyiz. Hatay evden eve nakliyat alanında uzun yıllardır hizmet sunmamızın bizlere kazandırdığı tecrübeyle gelecekteki yapacağımız işlerin daha sağlıklı olacağının garantisini vermekteyiz.

 247. I should add that I’m not that technical, so a solution that is easy to use would be more appropriate of the two. . . The website will work in a similar way to gumtree’s classified ads. If this is possible would I also be able to add a charging mechanism for the ads using Joomla or WordPress.. . Any help would be much appreciated.. . Many thanks..

 248. Etimesgut bölgesinde sektöre adım atan firmamız kısa sürede Ankara geneli ve üşle geneli çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Etimesgut evden eve nakliyat alanında gösterdiğimiz başarılı çalışmalar neticesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak açlışmalarımıza devam etmekteyiz. Etimesgut nakliyat için en doğru tercih her zaman kuruluşumuz olacaktır. Bizleri aramadan lütfen taşınmaya karar vermeyin.

 249. Do you want get more social network traffic, likes, subscribers and followers? SMM (Social Media Marketing) is directly using social networking sites such as Twitter, Facebook, and LinkedIn to promote your website. At SMM Supreme we offer THE CHEAPEST SMM Services in market such as: Instagram Views & Likes – $0.01 per 1000 / Instagram Followers – $0.35per 1000 / Facebook Page Likes [HQ] – $0.70 per 1000 and many others. If you are looking for the most competitive SMM panels, SMM Supreme has experienced workers with years of experience and are guaranteed to give you a amazing experience. Anyone who is involved in the field of marketing would have noticed a sudden shift to the use of social media to engage with customers. Social networking sites such as Facebook, Twitter, YouTube, and increasingly Instagram, are becoming the hottest new places to get in touch with their clients. If you are in marketing or even have an online business, then you should know all about this trend so that you too can make use of it to further your interests. As a matter of fact, this is becoming so important that there are plenty of social media jobs available. FOR MORE DETAILS REGISTER ON OUR OFFICIAL WEBSITE: https://bitly.com/2QIpyR4

 250. Do you want get more social network traffic, likes, subscribers and followers? At SMM Supreme we offer THE CHEAPEST SMM Services in market such as: Instagram Views & Likes – $0.01 per 1000 / Instagram Followers – $0.35per 1000 / Facebook Page Likes [HQ] – $0.70 per 1000 and many others. FOR MORE DETAILS REGISTER ON OUR OFFICIAL WEBSITE: https://bitly.com/2QIpyR4

 251. It’s not my first time to visit this webb site, i aam visiting this site dailly andd obtain fastidious information from here daily.

 252. Yenimahalle evden eve nakliyat hizmetimiz sayesinde yüzlerce müşteriyi yeni yuvalarına taşımış bulunmaktayız. Bugüne kadar ki yaptığımız işlerin tamamına baktığımızda %100 lük müşteri memnuniyetine sahip olduğumuzu görmekteyiz. Yenimahalle evden eve nakliye alanında sorunsuz hizmet sunan nadir firmalar arasında olmamızın tek nedeni işimize duyduğumuz saygındandır. Taşımacılık ve nakliye alanında ihtiyaçlarınız ortaya çıktığında bizleri aramadan lütfen karar vermeyizni.

 253. Canadian stock picks are almost a dime a dozen if you know where to look. But where does one find the best advice for stock picks? One site or firm may give you one list of picks, while another gives you something totally different. The trick is to look at several different ones to find common picks as well as picks which suit your financial portfolio.

 254. I don’t knowdo not know if it’swhether it’s just me or ifif perhaps everyone elseeverybody else experiencingencountering problems withissues with your blogyour websiteyour site. It seems likeIt appears likeIt appears as ifIt looks likeIt appears as though some of the textwritten text on yourwithin yourin your postscontent are running off the screen. Can someone elsesomebody else please commentprovide feedback and let me know if this is happening to them tooas well? This mightThis couldThis may be a problemissue with my browserweb browserinternet browser because I’ve had this happen beforepreviously. ThanksKudosAppreciate itCheersThank youMany thanks

 255. I have asked several questions, and many of the replies suggest that I consider FIREFOX. I’m not sure what it is – probably a browser. Is it similar to Netscape and Internet Explorer? What are its good features and its bad features?.

 256. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.|

 257. What’s up, for all time i used to check webpage posts here earely in the daylight,
  since i enjoy to gain knowledge of more and more.

 258. Hi everybody, here every person is sharing these familiarity, therefore it’s pleasant
  too read this webpage, and I used to pay a visit this website everyday.

 259. You can get cheap insurance as long as you take your time, pay attention to detail, and do your research. Don’t purchase an insurance policy without shopping around. There are deals out there. You simply have to look for them.

 260. I was never setteled with less information about anything in my life. Your content gives me a new perspective to wander on internet. keep going . Thankyou!