Column Bris Mahabier – Aflevering 15: Roshni, een moderne Sarnámi toneelgroep in Rahemalboiti*

De toneelgroep Roshni staat onder de bezielende leiding van de lerares Shanti Matai. Zij timmert op toneelgebied – zeer verdienstelijk – al twee decennia aan de (Rahemal)weg. Shanti coördineert de groepsactiviteiten en zij zorgt voor een basisscript voor een nieuw toneelstuk. Het is opmerkelijk, dat deze groep zeker voor de helft uit jongeren – scholieren en studenten – bestaat. In alle 61 eenakters van Roshi, die deel uitmaken van de serie Hasti Masti (zie op YouTube), wordt consequent gebruik gemaakt van het eenvoudige Sarnámi, onze moedertaal. Niet alleen de taal, maar ook de gekozen onderwerpen zijn door en door Surinaams. Alles is van eigen culturele bodem! De onderwerpen hebben veel te maken met sociaal-culturele verandering. Dit artikel beoogt een geschreven portret van Roshni, beter bekend als de toneelgroep Hasti Masti, te geven. Er wordt aandacht besteedt aan onder anderen de groepsleiding, de spelers, de missie, het taalgebruik, de gekozen onderwerpen en enkele titels van afleveringen uit de serie Hasti Masti.

1 Het Sarnámi, een ondergewaardeerde Surinaamse moedertaal

Het Sarnámi is grotendeels op de Surinaamse plantages, waar de Hindoestaanse contractarbeiders werkzaam waren, tussen 1873 en 1920 (?) ontstaan. De woordenschat van het Sarnámi is hoofdzakelijk afkomstig van het Bhojpuri en het Avadhi, waarin ook honderden woorden van Turks, Perzische en Arabische origine geïntegreerd zijn. De grammatica van het Sarnámi verschilt in vele opzichten van die van deze talen en vooral van het Hindi. Langzamerhand is de vocabulaire van het Sarnámi verrijkt met woorden uit het Sranantongo en het Surinaams-Nederlands (zie op internet De talen van Suriname 1983).
Het Sarnámi werd en wordt vooral door Surinaamse Hindoestanen zelf miskend en ondergewaardeerd. Het zijn bepaalde groepen van Hindoestanen die neerkijken op hun moedertaal! Dit negatieve aspect van de Surinaamse taalsituatie is ‘uniek’. Het Sranantongo heeft dezelfde ontwikkeling moeten ondergaan. Gelukkig is er, vooral in Suriname, hier en daar een gunstige en bemoedigende verandering inzake het gebruik van het Sarnámi waarneembaar. Bij de toneelgroep Roshni (aan de Rahemalweg in Wanica) is er zeker sprake van een ommekeer: al tientallen jaren geleden koos men voor het Sarnámi in alle toneelstukken en -rollen. Wij, Sarnámisten in Nederland, juichen deze ontwikkeling van harte toe.

De huidige Sarnámibeweging, grotendeels voortgekomen uit het voormalige Kollektief Jumpa Rajguru in Den Haag (zie www. kollektiefjumparajguru.nl), streeft nog altijd onvermoeibaar naar de emancipatie van het Sarnámi. In dit kader dienen enkele pioniers genoemd te worden: Jit Narain (D. Baldewsingh, huisarts, zie Wikipedia), Moti R. Marhé (gepensioneerde Neerlandicus, zie Wikipedia), Theo Damsteegt (gepensioneerde indoloog, universitaire docent, zie Wikipedia), Rabin S. Baldewsingh (Haagse wethouder, zie Wikipedia), Jnan H. Adhin (+) en Jan Soebhag genoemd te worden.
Het was verbazingwekkend, dit geldt zeker voor mij, dat op de tweedaagse conferentie over het Sarnámi op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) de zanger, die op vrijdagavond 4 mei 2017, opfleurend en onderhoudend optrad, enkele keren zonder enige aarzeling beweerde, dat hij en zijn pupillen liedjes in het Bhojpuri ten gehore brachten. Slechts één jonge zanger zong een Bhojpuri-liedje. Deze populaire zanger blijft het Sarnámi, zijn moedertaal, halsstarrig Bhojpuri noemen. Kortweg: geen erkenning, maar een openlijke miskenning van het eigene! Nota bene op een conferentie om het Sarnámi te promoten. Op de tweede dag van de conferentie liet een inleider midden in zijn verhaal onverwacht een ‘dichter-grondverkavelaar’ optreden, die een kleine bundel gedichten voor zijn familie en vrienden heeft gepubliceerd. Halverwege in zijn voordracht brak deze dichter met veel verve een lans voor het behoud van het … Hindi. Hij repte met geen woord over het Sarnámi. Enkele culturele strijders van weleer keken vertwijfeld toe en besloten maar te zwegen…

2. Pleidooi voor meer waardering voor gebruikers van het Sarnámi

Door de publicatie van vele wetenschappelijke en populairwetenschappelijke artikelen, universitaire afstudeerscripties, leerboeken, dvd’s, een twintigtal dichtbundels, twee novelles, twee woordenboeken en twee verhalenbundels hebben Sarnámisten gepoogd om aan te tonen, dat het Sarnámi een taal is met een eigen grammatica, geschiedenis en dat die taal ook literair aangewend kan worden. Alle lof voor wat deze beweging, voornamelijk met eigen middelen en in eigen vrije tijd, heeft kunnen presteren en bereiken. De wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van vele studiedagen, seminars, congressen, afstudeerscripties en publicaties zijn zeker waardevol en onontbeerlijk. Die vormen samen een deel van de werkelijkheid. Een ander essentieel deel van de werkelijkheid zijn de sprekers van het Sarnámi, inclusief de vele amateur-kunstenaars: baithak gáná-zangers, toneelschrijvers en –spelers, die bewust van het Sarnámi, hun moedertaal, gebruik maken, zijn minstens even belangrijk. Dit deel van het Sarnámiveld heeft alle recht op zichtbare interesse en openlijk uitgesproken waardering van exponenten van de Sarnámibeweging. Zij zijn de dragers van het Sarnámi. Het zijn deze mensen die hun moedertaal vitaliseren door het actief te gebruiken. Niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook op bijzondere dagen, zoals (familie)feesten in grote zalen en op podia van theaters en verenigingsgebouwen. Dit mondelinge taalgebruik kan en moet als een concreet element van taalemancipatie worden beschouw.

3. Zelfkritiek van een Sarnámist

Een punt van zelfkritiek is, dat de vlijtige en strijdbare trekkers van de Sarnámibeweging tot nu toe onvoldoende aandacht aan het Sarnámi in het veld, d.w.z. aan de gebruikers van deze taal in de boiti’s en polders in Suriname, hebben besteed. Immers, baithak gánázangers, liedjesschrijvers, toneelgroepen, zangers van moderne bands en reclametekstenmakers dragen beslist bij aan de zeer wenselijk geachte emancipatie van het Sarnámi. Zij staan in interactie met het publiek en zij bereiken de jongeren, maar ook de ouderen het best. Het gaat niet alleen om het amusement, dat goed tot zijn recht komt door het gebruik van deze volkstaal, maar ook om een educatief effect. De toeschouwers en de tv-kijkers genieten meer van de inhoud dan bij het gebruik van het hoogontwikkelde Hindi als podiumtaal. Zij worden op een directe manier geraakt, ontroerd door de liedjes, mimiek, uitroepen, mono- en dialogen in het Sarnámi, dat hun omgangstaal is. Een bijkomend voordeel is, dat de Hindoestaanse Surinamers vertrouwd raken met het ‘podiale’ gebruik van hun Surinaamse moedertaal. Eindelijk, niet alleen nátaks (toneelstukken) overwegend in het Hindi, zoals die van Ramdew Raghoebier en Gurudath Kallasingh vanaf de jaren zestig, maar ook in het hen vertrouwde Sarnámi.

Met dit artikel wordt een poging gedaan om aan een klein deel van het veld, verenigd in de toneelgroep Roshni c.q. Hasti Masti onder leiding van mevrouw Shanti Matai aan de Rahemalweg in Wanica (in Suriname), aandacht te besteden. Van mijn kant is dit een eerste stap. Er zijn twee groepen die vanuit deze boiti en omstreken opereren, die van Shanti Matai en de Jongerenvereniging Rahemalweg van de heren Jitender Ladi en Pradeep Doda. De laatst genoemde heeft thans een eigen toneelgroep. De heren Ladi en Doda zijn jarenlang lid van Hasti Masti geweest. Ter voorkoming van misverstanden dient er vermeld te worden, dat niet alle spelers van Hasti Masti in de Rahemalboiti wonen. Een nieuwe Sarnámitoneelgroep staat onder leiding van Anand Ramsandjhal (zie YouTube). Er zijn anno 2018 verschillende groepen die in hun toneelstukken het Sarnámi als communicatiemiddel gebruiken. Deze ontwikkeling is gunstig. Immers, gezonde concurrentie kan tot verbetering van de toneelkwaliteit leiden. En het betekent ook een ietwat verlate waardering van onze moedertaal.
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik veel sympathie koester voor de groep van Matai, niet alleen om hun taalgebruik en themakeuze, maar evenzeer speelt het streeksentiment een rol bij mij. Desondanks hoop ik dat deze beschrijving objectief is. Ook de andere Sarnámi toneelgroepen uit de omstreken van Magentaweg (Kofroláboiti) verdienen aandacht, vooral van Sarnámisten. Een woord van waardering aan het adres van het televisiestation Trishul is hier zeker op zijn plaats. Dit station heeft alle afleveringen van Hasti Masti uitgezonden. Hierdoor heeft Trishul, die overwegend in het Hindi uitzendt, een bijdrage geleverd aan de acceptatie van het Sarnámi als podiumtaal.

4. Shanti Mati, leidster van Hasti Masti

De toneelgroep Roshni heeft geen bestuur. De energieke mevrouw Shanti Matai heeft de leiding over deze groep. Zij woont aan de Rahemalweg in het district Wanica. Shanti is lerares Spaans op de openbare muloschool van Houttuin, ook in Wanica. Zij is als hoofdonderwijzeres afgestudeerd aan het Algemeen Pedagogisch Instituut (API), bezit de akte Spaans MO-A en zit nu in de laatste fase van haar bachelorstudie maatschappelijk werk. Shanti neemt de initiatieven, coördineert de activiteiten van deze groep en zorgt ook, zoals eerder vermeld, voor een beginscript. Toneelspelen zit Shanti in het bloed. Reeds op haar dertiende vervulde zij met veel verve een rol in een religieus getint toneelstuk van Goeroepersad Nirandjan in de mandir (hindoetempel) van haar boiti. In alle 61 stukken van Roshni wordt consequent het ‘moderne’ Sarnámi gebruikt, waarbij er herhaaldelijk ‘code switching’ plaats vindt. Shanti vertelde, dat de ondubbelzinnige keuze voor het Sarnámi voor haar een principekwestie is. In de dialogen wordt er hier en daar soepel overgegaan op het Surinaams-Nederlands of het Sranantongo. Het gebruik van woorden uit deze twee talen wordt niet geweerd. Mevrouw Shanti Matai koos bewust voor het Sarnámi, een taal met een lage sociale status. Zij wilde niet alleen haar moedertaal ‘promoten, maar tegelijkertijd ook een groot publiek bereiken’. De andere groepsleden gingen met haar taalkeuze akkoord. De keuze van het Sarnámi is opmerkelijk, want sinds het begin van de jaren zestig werd in Rahemalboiti het Hindi, bijvoorbeeld door wijlen Ramdew Raghoebier en Goeroepersad Nirandjan (+), gepropageerd. Anand Rewat assisteerde als student enige tijd en incidenteel in zijn boiti Ramdew Raghoebier bij het verzorgen van een Hindicursus.

5. Toneelgroep Roshi: een mix van jong en oud.

De informele toneelgroep Roshni is ongeveer 20 jaar succesvol actief. Roshni bestaat uit enkele spelers van in de veertig en een klein aantal toegewijde jongeren: vwo- en mbo-scholieren; allen autodidactische amateurs. Geen enkel lid van de groep heeft een professionele toneelopleiding gevolgd. Shanti Matai is vanaf 1999 actief. Elk jaar schrijft ze enkele stukken.
Tot de huidige vaste acteursgroep van Hasti Masti (zie foto) behoren: Shanti Matai (mulolerares en studente), Rakesh Meghoe, Shiwam Jagdat (vwo-scholier), Sabrina Lawrens (mbo-scholier), Karan Basant (mbo-scholier) en Shiva Chinkoe (vwo-docent). Jaren geleden speelden ook Urmila Janbahadoer, Akash Mathoera, Ameet Choennie, Prawesh Mathoera en Wiren Spee verdienstelijke rollen in de eerste tientallen afleveringen van de serie Hasti Masti. Zij zijn thans geen lid meer van Roshni.

6. Doel en missie

Shanti heeft een visie op de Surinaams Hindoestaanse cultuur in verandering en een missie. Haar ervaringskennis, leraarschap en haar studie sociaal-culturele studie zijn zeker van invloed op haar maatschappijvisie. Ook hierin wordt zij door de hele spelersgroep gesteund en hier en daar aangevuld. Er is niet alleen een goede onderlinge samenwerking, maar er is eveneens sprake van een wederzijdse beïnvloeding. Natuurlijk gaat het bij de acteurs vooral om het amusement, het plezier dat zij beleven, maar ook om het eer, het aanzien en de bekendheid die verworven wordt.
In elke aflevering van de serie Hasti Masti zit er een sociaal-culturele boodschap, die aan het slot van elke eenakter expliciet wordt verwoord. De inhoud van elk stuk is een illustratie, een concretisering van hun missie. In aflevering 15 Maa ki Mamta (2012, deze titel is in het Hindi) wordt er aan het slot door de moeder tegen haar getrouwde dochter, die bij haar inwoont, het volgende gezegd. ’’Sun bitiyá Champa. … Já tu ab ápan sasurár. Tu huwá bitiyá ner rahiye. Okar dil bahut rowe hai. … Aur u sabhan ke ápan mái-báp samajhiye. Aur chotá-chotá bát pe hamme tu ná bèl karihe. (Luister mijn dochter Campá. … Trek nu bij jouw schoonouders in. Jij moet je daar (bij jouw schoonouders) als hun dochter gedragen. Hij (de echtgenoot van Campá die bij zijn schoonmoeder inwoont) heeft veel verdriet omdat hij zijn ouders mist. Je moet hen, jouw schoonouders, als je moeder en vader zien. En om kleinigheden moet je mij niet opbellen.)

7. De serie Hasti Masti

Het Hindi-woordje hasti heeft verschillende betekenissen, zoals het vermogen om te begrijpen, wezen, olifant en top. Het woordje masti betekent matwálá, nasá = plezier, humor. Hasti masti betekent reuzeplezierig. En daar gaat het eigenlijk om in deze komische eenakters met een moraliserend slotwoord.
Elk stuk (eenakter), is opgebouwd uit verschillende scenes die zich meestal in een woonkamer, aanbouw, garage en/of tuin van een der acteurs of anderen afspelen. Soms wordt een rustige straat als speellocatie gekozen. De kleding van de acteurs behoort meestal tot de categorie casuals. Een enkele keer is er sprake van schminkgebruik en vermomming, bijvoorbeeld in de aflevering Golmál Bába. Er zou o.a. aan de inrichting van een spreekkamer- of een kantoor meer aandacht besteed kunnen worden om de werkelijkheid beter te benaderen. De scènes spelen zich in een alledaagse culturele, half-agrarische boiti-setting af. Geen één keer is er gestreefd om de plaats van handeling: een tuin, een erf, een autogarage, een keuken, een aanbouw (tenti), een kippenhok, een slaapkamer of de voorzaal (woonkamer) mooier of netter te maken voor de opnames. Hetzelfde geldt ook voor de gebruikte meubels (meestal terrasstoelen) en gereedschappen. De entourage heeft iets weg van culturele puurheid. Er is geen sprake van enscenering. De materiële werkelijkheid is zo herkenbaar voor het ‘gewone’ publiek. Kennelijk ligt in die herkenbaarheid, maar ook qua thema- en taalkeuze, de grote kracht van Hasti Masti.
De verschillende delen van de serie Hasti Masti van Roshi zijn op dvd’s met medewerking van Trishul Broadcasting Network van Kenneth Rambali tot stand gekomen en uitgezonden door het televisiestation Trishul. In 2013 begon de regelmatige productie van deze serie. De cameraman moest wel betaald worden. Radio- en televisiestation Trishul zorgde hiervoor. Wegens gebrek aan financiële middelen werd de productie in de tweede helft van 2017 stopgezet. Intussen heeft deze groep de draad weer opgepakt.

8 De spelling van het Sarnámi

Een punt van kritiek is, dat voor de transcriptie niet de officiële spelling van het Sarnámi wordt gebruikt. Shanti vertelde, dat zij niet wist, dat er een officiële spelling van het Sarnámi bestond. Ook zei ze, dat geen enkele Sarnámist vóór mei 2017 contact met haar toneelgroep heeft gezocht. Het eerste contact dateert van mei 2017. Dit ging over een afspraak om op de Sarnámiconferentie op te treden. De officiële spelling van het Sarnámi bestaat al sinds 1986. Deze spelling wordt door dichters en door Jan Soebhag van het digitale kwartaalblad Bhásá consequent gebruikt. Hier wordt volstaan met slechts enkele voorbeelden van onjuiste spelling van Sarnámiwoorden. Doksa Chor is onjuist gespeld. De juiste transcriptie is Doksá cor en Golmál bábá in plaats van Golmaal baba. De titels van enkele afleveringen zijn in het Hindi geformuleerd, terwijl het ongekunstelde Sarnámi de gebruikte taal is. Ek hi bhool in plaats van Ek bhul. Dit is niet consequent en verwarrend. Een mooie titel in het Sarnámi van een aflevering is Pelai gaili re.

9. Voorbeelden van afleveringen en behandelde thema’s

Shanti Matai vertelde in een vraaggesprek in januari van dit jaar, dat het haar om verschillende doelen gaat, zoals amusement, voorlichting, cultuurbeleving en –behoud, evenzeer het behoud van haar moedertaal. De onderwerpen die zij kiest, zijn niet-religieus en ook niet-politiek van aard. Nu volgt een onvolledig overzicht van onderwerpen die tot nu toe aan de orde zijn gesteld: armoede, verkrachting, man-vrouwrelatie, liefde, rouwverwerking, gezinsproblemen (ghar ke probleem) gerelateerd aan een inwonende schoonzoon, drugverslaving, drankmisbruik (aflevering Dáru ke madja), kredietneming en woekerrente, kinderloosheid, jaloezie (aflevering Aulad pe ghamand), zelfmoord, vereenzaming, corruptie, zwarte magie (aflevering 10 Golmaal baba), baarmoederhalskanker, zelfmoord, vriendschap, verwennerij en nog veel meer.
Verschillende afleveringen van Hasti Masti zijn op YouTube gezet. Sommige afleveringen zijn in het Nederlands ondertiteld. Misschien is door het lezen van dit stuk uw interesse geprikkeld. Maak gebruik van het internet. Bekijk enkele afleveringen van Hasti Masti. Veel kijk- en luisterplezier.

 

Literatuur voor geïnteresseerden in het Sarnámi

Rabin S. Baldewsingh, Naushad Boedhoe en Bris Mahabier (redactie, 2017), Sarnámi, een kleine taal met een grote opgave. Uitgeverij Surinen Den Haag.
Eddy Charry, Geert Koevoed en Pieter Muysken (red.) 1983. De talen van Suriname. Dick Coutinho Muiderberg. In dit boek staan twee belangrijke artikelen van de hand van Sita Kishna en Moti Marhé; zie: www.dbnl.org, tekst’.
Theo Damsteegt 1990. De Sarnámi-beweging, www.dbnl.org, tekst.
Michiel van Kempen… De geschiedenis van de Surinaamse literatuur, www.dbnl.org, tekst.
Motilal R. Marhé 1983. Waarom toch die emancipatie van het Sarnámi. Zie De talen van Suriname.
Ramdew Raghoebier 1987. Sanskriti ki Baten. Ministerie van Onderwijs, wetenschappen en Cultuur, afdeling Cultuurstudies, Paramaribo.

* Dit artikel draag ik op aan mijn nicht Renoe Lachminarainsing-Raghoebier, die in haar tienerjaren graag toneel wilde spelen.
* Rahemal was een Brits-Indische immigrant, een kalkattihá. Hij woonde aan het begin van de oude Párápási (Indira Gandhiweg, de huidige Goede Verwachting). Rahemal was rijstverbouwer, veeteler, grootgrondbezitter, handelaar en industrieel (eigenaar van rijstpelmolens, een houtzagerij en een houthandel). Deze ex-contractant was wellicht de rijkste Hindoestaan van Wanica, maar in de laatste decennia van zijn leven stond de heer Rahemal bekend als een zuinige en opvallend eenvoudig geklede man.

57 gedachten over “Column Bris Mahabier – Aflevering 15: Roshni, een moderne Sarnámi toneelgroep in Rahemalboiti*

 1. Бездепозитные бонусы в казино 2018 за регистрацию… В такой форме бездепозитные бонусы казино в 2018 году за регистрацию с выводом предоставляются чаще всего. Активировать предложение можно сразу же после процедуры регистрации…

 2. Right now it looks like Expression Engine is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 3. I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article.
  But want to remark on some general things, The web site style is ideal,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

 4. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 5. It’s in fact very complicated in this full of activity life to listen news on TV, thus
  I only use world wide web for that reason, and get the most up-to-date news.

 6. I’ve been surfing online more than three hours lately, but I by no means discovered any interesting article like yours.

  It’s lovely value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers
  made good content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 7. I’m no longer certain the place you are getting your info, but
  great topic. I needs to spend a while studying more or working out more.
  Thanks for magnificent information I was in search of this info for my mission.

 8. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info particularly the last part :
  ) I care for such information much. I was looking for this
  particular information for a long time. Thank you and
  good luck.

 9. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking
  back frequently!

 10. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting
  things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 11. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  website? I’m getting fed up of WordPress because
  I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 12. obviously like your web site however you have to test the spelling
  on several of your posts. Several of them are
  rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come again again.

 13. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 14. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 15. Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 16. My brother recommended I would possibly like this website.
  He was once entirely right. This submit actually made my day.
  You cann’t imagine just how so much time I had spent for this info!
  Thank you!

 17. Hi there! This is my first comment here so I just
  wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

  Thanks a ton!

 18. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the superb work!

 19. My partner and I absolutely love your blog and
  find a lot of your post’s to be just what I’m
  looking for. Do you offer guest writers to write content for you
  personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here.

  Again, awesome web log!

 20. Finally found a legit way of making some really good money: http://bit.ly/2ODt2Tt – all you have to do is browse through the products you like, then copy your affiliate link and include it as a comment on blogs or forums, or simply recommend it on your Facebook profile. This is one of the best affiliate programs out there, trust me on this one!

 21. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this put up and if I may just I
  want to counsel you few attention-grabbing issues or advice.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I desire to read even more issues about it! Sling
  tv coupons and promo codes for november 2018

 22. If you ever did try Phallomax, please write your thoughts here. I’m about to try it out. Have read about those pills some good reviews. Just wondering on how many more cm would that thing add to my little down there haha 😀

 23. I’ve been taking Phallomax for the past few months. No doubts it is definitely the best product for “that” problem. Got it from the UK within a few days and I live in Argentina. Well worth the money.

 24. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

 25. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!

 26. Бездепозитные бонусы казино с выводом за… Онлайн казино РиоБет предлагает всем новым игрокам бездепозитный бонус за регистрацию. Бонус можно выводить сразу после отыгрыша без пополнения в казино.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *