Column Jan S. Soebhag – Aflevering 14: Het verhaal van de gebroeders Matádin en Kewaldár Trilokináth Willem

Het verhaal, van de gebroeders Matádin (Sridhar en Ramesh) en Kewaldár Trilokináth Willem gaat deels over hun voorouders, hun ouders en hen zelf. Daar zij deel uitmaakten van de Kabirpanthis in Suriname. Vooraf wordt er een samenvatting gegeven over deze religieuze stroming gegeven. Hierdoor wordt het lezen van hun verhaal begrijpelijk.

De Kabirpanthis is Suriname.
Een inleiding
De toenmalige Brits-Indië, vanwaar de Hindustaanse immigranten naar Suriname werden gebracht, heette in werkelijkheid Hindustán of Bhárat ofwel India. De inwoners waren Hindustanen (Nederlands) en in hun eigen taal werden ze Hindustánis genoemd. De twee grootste religieuze stromingen die naar Suriname kwamen waren uit de groep der Hindus en de Muslims, onderverdeeld naar een verschil in taalbenaming en godsdienst beleving met verschillende religieuze zijtakken of religieuze stromingen. De Kabirpanthi is een religieuze stroming van de Hindus. Wie zijn de Kabirpanthis. Zij zijn de aanhangers van de Kabir. De Kabir en de Kabirpanthi kennen als historische achtergrond het volgende verhaal.

Achtergrond informatie over de Kabirdás, zoals het aan Sridhar werd overgedragen
Het pas gehuwde echtpaar Niru en Nimá keerden huiswaarts terug. Tijdens hun terugreis zagen zij een kind op een lotusbloem in een vijver, de zogeheten Lahartál net even buiten de stad Vanárasi. Niru vond het kind zo mooi en zielig dat zij in de vijver stapte en het kind nam. Toen zij het kind in haar armen nam, begon hij te glimlachen. Ze brachten het kind naar huis. Bij terugkeer kwamen de buurtbewoners bij Niru en Nimá. Een ieder sprak erover dat Niru’s vrouw een kind heeft meegebracht.

De hele dag ging voorbij en niemand schonk aandacht aan het kind. Iemand uit de buurt bracht melk om het kind te voeden. Het kind weigerde en hij wees naar een 6 maanden oude kalf. Iedereen was verbijsterd, omdat de baby wees naar een 6 maanden oude kalf, dat geen melk geeft. Men probeerde het kalfje te melken en heel vreemd het kalf gaf gelijk een emmervol melk. Men constateerde dit als een wonder en het kind kwam dagelijks beetje bij beetje bij en groeide door.
Het kind werd op een dorpschool geplaatst en men vroeg naar zijn naam en niemand wist hoe hij heette en wie zijn ouders waren. Aldaar begon hij worderen te verrichten, waaronder het verdelen van verschillende vruchten uit 1 boom. Wanneer de onderwijzer hem les gaf, legde hij de onderwijzer uit hoe en wat van het onderwijssysteem.
Men was verbaasd over zijn handelingen als kind. En het vreemde was dat niemand zijn naam kende.
Niru en Nimá waren van oorsprong Muslims en zij behoorden tot de wevers beroepenklasse of de Julahá. Ze waren bekeerd tot het Hindu geloof en leefsysteem. Het kind Kabir genaamd groeide op in een Muslim gezin (Niru en Nimá), terwijl zij het Hinduïsme hadden aangenomen als hun godsdienst en ook alszodanig leefden binnen dit systeem.
Desondanks probeerden de Kájis (Muslim geleerden) hun heilige boeken te raadplegen een passende naam voor de jongen te zoeken. Elke bladzijde dat zij bestudeerden, kwam de naam Kabir te voorschijn. En dat was heel moeilijk omdat ‘Kabir’ de naam van de Almachtige is bij de Muslims. En omdat men geen uitweg had, kreeg de jongeman de naam Kabir.
Sridhar gaf enig uitleg van de naam Kabir en dat probeerde hij als vogt aan te geven: Vertaling: je bent niet jezelve, je bent je lichaam niet. Het geest staat in verbinding met de Almachtige.

Bole bun samáná samundra men, lakhi pare sabhi koi
Samundra samáná bun men, birle jáne koi…..
Als iemand komt te overlijden, dan zegt men dat het lichaam een lijk is. Als de geest uit het lichaam treedt en één wordt met de allerhoogste ziel weet men het niet.

Wij aanhangers van de Kabirdás hebben hem geaccepteerd als satguru. Onze leermeester.

Onze tempel, waar bij bidden en ons geloof belijden staat aan de Monplaisirweg te Pad van Wanica /een zijstraat van de Indira Gándhiweg. Aldaar komen de aanhangers van de Kabir bijeen en bidden en prijzen hun guru.
Een belangrijk boodschap van guru is dat de Hindus en de Muslims niet met elkaar moeten vechten. De Almachtige is een, de wijzen aanroepen Hem met verschillende namen. Hij is onze vader en hij is onze moeder.

Tumhi ho mátá ca pitá tumhi ho/ Tumhi ho bandhu, sakhá tumhi ho……….

Kabirdás leefde tot ongeveer 120 jaar en had duizenden assistenten en leerlingen, die zijn geloof over de hele wereld verspreidde. Deze bestonden uit de Hindus en de Muslims. Op een zekere dag zei Kabirdás aan zijn volgelingen dat hij zal gaan rusten en het lichaam verlaten. Er onstond een hele ruzie tussen de aanhangers onderling. De Hindus stonden erop dat zijn lichaam gecremeerd moest worden, terwijl de Muslim broerders het lichaam wilden begraven. Kabir probeerde een ieder te kalmeren en hun tot rust te brengen. Echter, de gelederen waren verhit en ze kwamen niet gelijk tot rust. Kabirdás vroeg hen om een laken (‘deken’) voor hem te brengen. Daarmee bedekte hij zijn lichaam. Het duurde te lang en Kabirdás reageerde niet. Op een gegeven moment zeiden de mensen die rondom hem zaten om het laken (‘deken’) weg te halen die hij over zijn lichaam had gedaan. Tot verbazing van elkéén zag men op de plek waar de Kabirdás zat, dat hij van daar was verdwenen en op de plaats witte bloemen stonden. De Muslim broeders namen de bloemen en de Hindus het laken en verplaatsten zich verder.

Foto (doc. J.S. Soebhag/ een moment opname) tijdens het interview geeft de informant Sridhar Mátádin uitleg over de cultuurgroep Kabirpanthi (jan. 2012)

De gebroeders Matádin met wie ik gesprekken heb gevoerd voor dit artikel heten: Sridhar en Ramesh Chandrebaan.
Sridhar is de oudste en is geboren op 28 juli 1935 in het district Saramacca (Tijgerkreek). Zijn lagere school opleiding (O.S. Saramacca) heeft hij op Saramacca genoten en vervolgens Graaf von Zinzendorfschool. Na de Muloschool trad hij in dienst bij het Korps Politie Suriname en vervolgens ging hij naar de Brandweer. Op 26 april 1958 trad hij in het huwelijk met Ardjoen
Parbatie. Samen met zijn vrouw heeft hij 3 kinderen.

Ramesh Chandrebaan. Hij is geboren op 19 november 1942 in het district Saramacca. Na de O.S. Uitkijk te hebben bezocht ging hij verder naar de van Sypestyn U.L.O school. Ramesh Chandrebaan is na zijn U.L.O. school ook in dienst getreden bij het Korps Politie Suriname. Op 01 december 1965 is hij gehuwd met Jankipersadsing Bidiawatie. Ramesh Chandrebaan heeft 6 kinderen.

Volgens hun eigen verklaringen is hun par-ájá Iser Ramdei, vroegere naam Ramdai no. 632/v uit India afkomstig en hij was een immigrant. De par-ájá (overgrootvader) en hun ájá (grootvader) zijn beiden uit India gekomen.
De par-áji Iser Ramdei was in 1868 geboren en gehuwd met Nirghien Joerki (geboren in 1866/631/v). Hun ájá heette Matádin en was in 1884 geboren in India. Ze vertrokken op 4 september 1893 uit India en zij kwamen in Suriname aan na boottocht van ongeveer 3 maanden. De grootouders (Jhinkoe Dás, náná van de Matádins) van moederzijde waren uit India en zij hebben hun contract uitgezeten op de plantage Smithfield in het district Saramacca. Zij hebben daarna ook in Saramacca hun leven door gebracht. De groot- en overgrootouders van vaderzijde hebben hun contract uitgezeten te La Proviance in het district Para.

De familieleden van moeders zijde van de Matádins die vanuit India naar Suriname kwamen waren kabirpanthis. De vader en zijn ouders en grootouders waren Sanátans. Ze zijn later bekeerd tot de Kabirpanthis. Na enige tijd behoorden hun kinderen en kleinkinderen ook tot deze religieuze stroming. En ze waren allemaal van kleinsaf vegetarisch. Dit legden de gebroeders Matádin uit en volgens een oude gezegde in het sarnámi:

(Sridhar): pujá guru ke ki jiye sab pujá yehi máyi, jab jal since mul, tab sakhá pattra ag-háyi, hetgeen inhoudt, dat wanneer je een plant in de grond stopt, het plant water (‘voeding’) vanuit de grond krijgt en het plant zal uiteindelijkgoed gaan groeien. Ook zei hij, dat er een God is en Hij wordt op verschillende wijze aangeprezen:
Nadi ek ghát bahut tere, bole kabir kahe bacan ke tere. De betekenis vertaalde hij in sranan als volgt: wan bon someni wiwiri. Deze uitspraken haalde hij aan als filosofie en uitspraken gedaan door de grondlegger Kabirdás van zijn religieuze stroming.

Op de vraag of zij in hun kinderjaren de armoede hebben gekend, verklaarden zij dat ze voor en tijdens de Tweede Wereld Oorlog waren geboren. De tijd was anders, hun vader was intussen in dienst getreden van de Politie en zij hadden vaste inkomsten. Beide broers zaten na hun school ook in de Politiedienst. Wat ze wel opmerkten was, dat er verschillende Hindustaanse gemeenschappen waren, vanwege hun geloofsovertuigingen. De één was Sanátan en kende andere geschreven en ongeschreven regels en leefwijze. Bij de Árya Samáj was het anders en bij de Kabirpanthis was het ook anders.
Hun voorganger en stichter (van de kabirpanthi) in Suriname was Jaganpati Sáheb Bhagandás. Sáheb Liládás, Sáheb Popaldás, Sáheb Sukháridás, Sáheb Somadás waren de eerste generatie Kabirpanthi voorgangers in Suriname.

Historische groepsfoto van de Kabirpanthi voorgangers en leiders (Foto doc. Kabirpanthi Gobind Mitrasing, 6 Feb 1974).

Momenteel is er nog een familie in saramacca, die behoort tot de Kabirpanthi. Tijdens het gesprek met de gebroeders Matádin kwam naar voren dat de voorgangers van de Kabirpanthis in Suriname onder druk kwamen te zitten van de Sanátan pandits, de zogeheten bábás. Dit gebeurde rond 1952. Toen ontvingen de Kabirpanthis veel ondersteuning vanuit de groep van de Árya Samájis. Heden ten dage zien wij dat de groep van de Kabirpanthis in Suriname uitgedund is tot ongeveer honderd en vijftig gezinnen.

De beleving
De aanhangers van de Kabirpanthis beleven hun cultuur en traditie op grond van de leer van de Kabirdás. Zij worden vooraf ingewijd in het ‘kabir-geloof’ en hier begint de beleving van hun cultuur, traditie en geloof. Zij hebben hierdoor een bepaalde leefwijze aangenomen. Ze zijn praktisch ingesteld en kennen een aparte zienswijze dan de Sanátanis of de andere stromingen binnen het Hinduisme. Zij geloven niet veel in de rituelen zoals de aangehaalde Hindu of de Islám stromingen het kennen. Zij geloven dat de geest bij de mens één is met die van de Almachtige. En wanneer iemand komt te ontvallen gaat de geest (ziel) terug naar de Ene alomvattende schepper van het heelal. Hun gebed en rituelen behelst veel lofzangen (bhajan). Wanneer zij een tempeldienst houden, plaatsen zij een Nisán (een vlag als teken; de Sanátanis noemen het een jhandi) en offeren zoetigheden ter ere van de Satguru, die hun een ‘nieuwe en praktische levensweg (levenspad) heeft gewezen’. Hun tempeldienst heet gaddi lagáwe.

De nisán bij de Kairpanthis worden alleen in naam van een Sádhu geplaatst, omdat hij de ingewijde of het gezin verder in zijn of hun leven zal begeleiden (cultureel of religieus). in feite gaat het om de praktische begeleiding hoe een Kabir volgeling door het leven zal moeten gaan. De volgelingen worden voorbereid op de ‘verlossing’ en éénwording met de Almachtige en niet om weder te keren. Heel interssant werd voor mij, toen ik aan Sridhar Mátadin vroeg hoe het huwelijk binnen hun gemeenschap plaatsvindt. Hierop vertelde hij dat het op een éénvoudige wijze gebeurt. De jongeman en het jong meisje binnen hun gemeenschap komen onder begeleiding van een ‘Mahant’, de voorganger of de religieuze leider naar hun tempel. Ze hangen elkaar een málá (aan elkaar geregen bloemenkrans) om, ontvangen de zegen van de ‘Mahant’ en het huwelijk is klaar/heeft plaats gevonden. Naar gewenst wordt een tempeldienst (gaddi) gehouden, maar is niet verplicht.
In Surinaamse gevallen is het uiteraard zo dat het huwelijk wettelijk geregistreerd wordt. Vermeld dient te worden dat wettelijke huwelijken nogsteeds een veel voorkomende huwelijkstraditie is in India. In Bollywood films ziet men heel vaak dat 2 verliefden naar een tempel gaan en al dan niet de locale- of de tempelpriester vragen om hun te zegenen. In armere wijken is zo een huwelijk een normale aangelegenheid, omdat men ook volgens deze traditie leeft.

De 16 sacramenten zoals die van de Sanátan Dharm, kennen de Kabirpanthis niet.
De 16 aanbevolen sankárs van Sanátan Dharmzijn:

 1. Garbhadán, de conceptie;
 2. Punsavan, vaststelling van de zwangerschap;
 3. Simantonayan, controle van de foetus en zorg voor de moeder;
 4. Játkaram, bij de geboorte;
 5. Námkaran, de naamgeving;
 6. Annaprashan, het aanbieden van vast voedsel;
 7. Curakaram, het kaalscheren van het hoofdhaar;
 8. Karnaved, het doorprikken van de oorlellen;
 9. Upnayan, de initiatie;
 10. Vedarambh, het begin van de schoolperiode;
 11. Samavartan, het beëindigen van de leerperiode;
 12. Viváh, het huwelijk;
 13. Grihasth, intrede in het gezinsleven;
 14. vánaprasth, zich terugtrekken uit het bedrijfsleven;
 15. Sannyás, intrede in het ascetisch leven als wereldburger en
 16. Antyeshti, crematie (of begrafenis).

Op een eenvoudige wijze vindt het huwelijk plaats, zo ook de begrafenis. Er is geen werkwijze, waarmee ze een overlijdensritueel uitvoeren. Ze bidden tot de Almachtige en hun guru om de ziel een goede plaats te geven bij Hem.

Wat is een gaddi.
Het houden van een tempeldienst bij de Kabirpanthi heet gaddi lagáwe, hetgeen inhoudt (vrij vertaald) dat:
(1) de leer van Kabirdás in zangvorm wordt gepredikt;
(2) de grondlegger van deze stroming wordt geprezen voor zijn inzichten en
het wegwijs maken van de mens in zijn ontwikkeling;
(3) aan de Almachtige wordt dankbaarheid betuigt.

Bij het plaatsen van de nisán worden heilige mantras (spreuken) opgezegd. Dit vindt ook plaats bij de aanvang van de activiteiten in de tempel. Dit alles vindt plaats in een schone en natuurlijk gereinigde omgeving met wierook, waarna men khanjari-bhajan (lofzangen) zingt. De khanjari-bhajans worden begeleid op ritmische toon van de khanjari (tamburin).
Na het geheel wordt offerandes (prasád of parsád) verdeeld onder de aanwezigen, terwijl men aan het einde van zo’n zang-gebed vegetarisch voedsel verdeeld onder de aanwezigen.
De khanjar-bhajan wordt nirgun en sargun genoemd.

De Nirgun
Nirgun betekent zonder eigenschappen (nir=zonder/gun= eigenschappen). Bij de Kabirpanthi houdt dit in, dat, god de Almachtige boven de houders van eigenschappen staat. Vanuit nirgun doet men kennis op.

De Sargun
AUM wordt gezien als de bron van de schepping, als nirákár (de oorzaak). Tamo-Gun, Rajo-Gun, Sato-Gun zijn de eigenschappen van de schepping en worden ook sákár genoemd. Dit zijn respectivelijk de scheppende kracht, de onderhoudende kracht en de vernietigende kracht. De elementen vuur, water, aarde, lucht en ether, gecombineerd met de natuurlijke elementen staan aan de basis van de materiele schepping. Vrijwel alle natuurkrachten, elementen, hemellichamen zijn goddelijke aspecten. De rode draad in het Hinduisme is dat de schepper in elk atoom, elke cel, zelfs in het luchtledige aanwezig is. Sarva-Byápak (alomvertegenwoordigd).
Zowel in Nirgun genre als in Sargun genre worden verschillende aspecten uit beide betekenissen bezongen in relatie tot de leer van Kabir en de Almachtige.

Kabirdás richt zich in zijn woorden en bhajans tot die ene, de almachtige Heer.
‘Rám Krishna so bará, unho to guru kinh’
Tin lok ke we dhani, so guru áge adhin’
Wie kent de glorie van ‘Rám en Krishna, niet. Maar ook zij hadden een Guru,
Beiden heersers van het universum, maar alleen dankzij een Guru’

 

230 gedachten over “Column Jan S. Soebhag – Aflevering 14: Het verhaal van de gebroeders Matádin en Kewaldár Trilokináth Willem

 1. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same
  comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same
  nearly a lot often inside case you shield this increase.

 3. Generally I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very
  pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me.
  Thanks, quite nice post.

 4. Hey there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a
  new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us
  beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 5. Excellent way of explaining, and good post to get data regarding my presentation subject, which i am going to convey in university.

 6. This is the perfect web site for anybody who wants to find out about this topic.

  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for many years.
  Excellent stuff, just excellent!

 7. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
  knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 8. I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this
  info for my mission.

 9. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site?

  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear concept

 10. excellent issues altogether, you simply gained a new reader.

  What may you recommend in regards to your publish that you simply made some days ago?
  Any certain?

 11. Hello there I am so thrilled I found your blog page, I
  really found you by accident, while I was researching on Aol for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like
  to say thanks a lot for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read through it all at the moment but I have
  book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 12. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your internet site.

 13. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with
  us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and superb design.

 14. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now
  each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 15. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
  Is there an easy method you can remove me from that
  service? Cheers!

 16. you’re truly a good webmaster. The website loading pace is incredible.
  It seems that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterwork. you have performed a magnificent process
  in this topic!

 17. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars
  cheap
  What’s up, everything is going perfectly here and ofcourse
  every one is sharing facts, that’s actually excellent, keep up writing.
  Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap

 18. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

 19. Hi there, I found your website by means of Google while searching
  for a similar subject, your site came up, it appears good. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your blog
  through Google, and located that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful for
  those who continue this in future. Many other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 20. Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your
  site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 21. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it
  was extremely long) so I guess I’ll just sum it
  up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 22. I truly love your site.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m
  wanting to create my own personal website and would
  love to find out where you got this from or what the theme
  is named. Cheers!

 23. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
  me to come here and visit more often. Did you
  hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 24. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book
  marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
  guide others.

 25. I have observed that online degree is getting preferred because getting your degree online has become a popular choice for many people. A huge number of people have not had an opportunity to attend a traditional college or university however seek the raised earning possibilities and a better job that a Bachelor Degree grants. Still other individuals might have a degree in one course but would wish to pursue anything they now develop an interest in.

 26. I’ve been surfing online more than 3 hours lately,
  but I by no means found any fascinating article like yours.
  It is pretty value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made
  excellent content as you probably did, the internet will likely be much
  more helpful than ever before.

 27. Thank you for every other informative site. The place else may I get that type of info written in such a perfect
  approach? I’ve a mission that I am simply now operating on,
  and I’ve been on the glance out for such info.

 28. I have been browsing online more than 3 hours lately, but I never found any interesting
  article like yours. It’s lovely value sufficient for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you
  did, the net shall be much more helpful than ever before.

 29. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind
  of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve
  added you guys to our blogroll.

 30. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the net will be a lot more useful than ever before.

 31. You made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the
  issue and found most people will go along with your views on this site.

 32. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.
  I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Chrome.
  Exceptional Blog!

 33. Hello! I’ve been following your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

 34. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and brilliant design and style.

 35. Hello there! This post couldn’t be written much
  better! Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll forward this post to
  him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 36. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to
  look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Exceptional blog
  and superb design.

 37. Hi! I’ve been following your web site for a long time now
  and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

 38. First off I would like to say awesome blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to
  know how you center yourself and clear your
  thoughts before writing. I have had difficulty clearing my
  mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Appreciate it!

 39. Hmm is anyone else encountering problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem
  on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 40. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have learn this put up and if I may just I desire to recommend you some attention-grabbing issues or advice.
  Perhaps you could write next articles relating to this article.
  I want to learn more issues about it!

 41. Greetings! I know this is kind of off topic but I was
  wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble
  finding one? Thanks a lot!

 42. It is perfect time to make some plans for the long run and
  it’s time to be happy. I have learn this submit and if I
  may I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
  I desire to learn even more things about it!

 43. It’s appropriate time to make a few plans for the
  longer term and it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I may just I want to counsel you few attention-grabbing things or
  tips. Perhaps you can write next articles relating
  to this article. I wish to read even more issues approximately it!

 44. Hello there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to fix this problem. If you have any suggestions, please share.

  Thanks!

 45. Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this piece
  of writing at this place at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 46. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research
  on this. And he actually bought me dinner due to the
  fact that I found it for him… lol. So let me reword this….

  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for
  spending some time to discuss this topic here on your web site.

 47. It’s perfect time to make a few plans for the future and
  it is time to be happy. I have read this put up and
  if I may just I wish to counsel you few attention-grabbing things or advice.
  Maybe you could write subsequent articles referring to this
  article. I desire to read more issues approximately it!

 48. I like what you guys are up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 49. I’ll immediately grasp your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service.

  Do you’ve any? Please allow me recognise so that I may just subscribe.

  Thanks.

 50. I have been browsing online greater than three hours today,
  but I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the net will be much more useful
  than ever before.

 51. You can certainly see your enthusiasm in the work you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say
  how they believe. At all times follow your heart.

 52. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 53. Terrific work! That is the type of info that are supposed to be shared across the net. Disgrace on the search engines for no longer positioning this post upper! Come on over and discuss with my site . Thank you =)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *