Column Gharietje Choenni – deel 1: Waken voor ‘Modibashing’

In zijn column van augustus 2017 heeft Naushad Boedhoe betoogd dat de Indiase premier Narendra Modi ten onrechte kritiekloos wordt bejubeld. Drs Appalsamy heeft een kort en kritisch commentaar geschreven die bij het artikel is geplaatst. Gharietje Choennie heeft een lange kritiek geschreven die in twee delen zal worden gepubliceerd. In deze nieuwsbrief is het eerste deel opgenomen. Het Sarnámihuis wil de discussie over de Hindostaanse identiteit bevorderen en nodigt iedereen om een bijdrage te leveren aan deze discussie. De relatie met India is daarbij een belangrijk aspect. De bijdrage van Gharietje Choennie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt het gebruik van Hindi als een nationale taal en het beeld van Modi als een Hindoe nationalist.

Er is veel misinformatie over India in omloop -zowel over haar verleden als heden- en wie niet de tijd neemt om diep te graven in deze materie, snapt weinig van de actualiteit. Onjuiste conclusies loeren dan om de hoek. Talloze krachten die actief zijn in en om India hebben er belang bij India te destabiliseren, ieder met een eigen agenda. Het India van 2017 verkeert in zwaar weer*1 . Desondanks voert de huidige premier van India een uitstekend beleid om zijn land te hervormen tot een samenleving die de wereldbevolking tot voorbeeld kan dienen. Hij heeft zijn sporen verdiend als hardwerkende integere leider en verdient daarom ‘the benefit of the doubt’.

Voordat hij in 2014 premier werd van India was Narendra Modi Home minister van Gujarat. In 13 jaar heeft  hij van deze staat de efficiëntste, meest welvarende en minst corrupte van heel India gemaakt.

Een deel van Naushad Boedhoe’s column in dit orgaan van Augustus 2017 [Column Naushad A. Boedhoe – Aflevering 7: Modi wordt onterecht kritiekloos bejubeld]  mis-leidt de argeloze lezer. Met als resultaat ‘Modibashing’.

Naar aanleiding van Boedhoe’s column zet ik in twee delen een aantal feiten op een rij. Achtereenvolgens passeren onderstaande punten de revue:

  1. Het gebruik van Hindi door de huidige premier van India, Narendra Modi. Volgens de auteur van deze column ‘zou dit kunnen leiden tot spanning met zuidelijke staten’;
  2. Het beeld van Narendra Modi als ‘Hindoe nationalist’: Modi zou een Hindoe nationalistische politiek voeren en ‘etnische en religieuze spanningen in de Indiase samenleving’ veroorzaken;
  3. De geopolitieke positie van India en de gevaren van met name China die op de loer liggen vanwege Modi’s vermeende Hindoe Nationalistische politiek;
  4. De krachten die in en buiten India actief zijn met het destabiliseren van het land.

De eerste twee punten komen in dit deel aan de orde en de rest volgt in de editie van oktober. Na het lezen van dit artikel mag de lezer zelf beoordelen in hoeverre Modi’s politiek getuigt van Hindoenationalisme.

1.Modi en Hindi

Modi’s voorkeur voor Hindi [boven het Engels] is geenszins een uiting van Hindoe-nationalistische politiek. Wel een manier om grote massa’s te betrekken bij hun moeder/vaderland waarvan ze  zijn vervreemd. Echter, het is niet deze premier die in 1947 Hindi als nationale taal koos voor het nieuwe India. Daar zit een hele geschiedenis aan vast. Immers, waarom zou Narendra Modi het Hindi hanteren, terwijl deze zijn moedertaal niet is? Modi is geboren en getogen in Gujarat en spreekt van huis uit de lokale taal. Het Hindi is even vreemd voor hem als het Engels.

Critici weten waarschijnlijk niet dat na de onafhankelijkheid van India, het Hindi door de toenmalige premier Jawaharlal Nehru is ingevoerd. Het gebruik van Hindi als nationale taal is een compromis gesloten door de heren aan de top. Babasaheb Ambedkar, die de grondwet van India ontwierp en Sardar Vallabhai Patel die unaniem gekozen was als premier van India, maar opzijgeschoven door Gandhi ten gunste van Nehru, wilden evenals een aantal andere politici en Intellectuelen die betrokken waren bij de onafhankelijkheidsbeweging, Sanskrit als nationale taal invoeren.

Maar Jawaharlal Nehru -onder druk van zijn vriend Maulana Abul Kalam Azad [de -in Saoedi Arabië geboren-  Wahábi supremacist, Maulana Abu’l-Kalam Muli’yI al-Din Al’imad Azad (1888-1958)], en met steun van Mohandas Gandhi- wilde Urdu als tweede taal naast het Engels. Urdu was de taal die een paar honderd jaar eerder was ontstaan in de legerkampen van de Moslimbezetters van India. Deze werd met name in Noord-oost India [ten westen van Bengal] gesproken. Hoewel  Hindi, Urdu en Hindustani erg dicht bij elkaar staan, werd het Urdu vooral door de [elite van de] Moslimbevolking gehanteerd.

In 1947 was India eindelijk onafhankelijk en iedere burger zou gelijke rechten moeten krijgen, ongeacht religie of afkomst. Zou het dan niet absurd zijn om deze taal als nationale taal te kiezen terwijl de meeste Urdusprekers naar Pakistan waren verhuisd? De Moslims hadden een eigen land van de Britten geëist omdat ze in een Islamitische staat wilden leven. Van de 25% Moslims die India toen rijk was, zat nog maar vijf procent in India. Nehru en zijn trawanten wilden vooral deze 5%  Moslims tegemoetkomen. Door het Urdu tot nationale taal te verheffen wilde het drietal Nehru, Azad en Gandhi voorkomen dat de Islam zou uitsterven in India.

Na veel discussie met degenen die voorkeur hadden voor Sanskrit, kozen de heren dus voor een middenweg en zo werd Hindi de nationale taal. Overigens is het Hindi dat nu in India wordt gesprokens erg ge-urduïseerd.

De premier van India hanteert het Hindi omdat deze nationale taal gedoceerd wordt op alle scholen. Ook in het Zuiden! In het vrije verkeer is er ook een variant dat Hinglish wordt genoemd. Deze is de ge-angliseerde versie van het Hindi.

Overigens had de keuze van Nehru voor Hindi en de afwijzing van het Sanskrit alles te maken met de eisen van zijn jihad prekende vriend Maulana Azad, die de eerste minister van Onderwijs en Wetenschappen zou worden na de onafhankelijkheid van India. Over de ‘Khilafat movement’ [het vestigen van een kalifaat in India na het verjagen van de Britten] die hij samen met Gandhi, Bari en de Ali brothers begon en de hijrat campagne die hij in India voerde zal ik hier niet uitweiden. Maulana Azad volgde de lijn van de zuiverste traditie in de Indiase Islam die was ingevoerd door Shah Waliullah (1703-1762). Volgens hem verkeerde de Islam in India in een belabberde staat en moest worden gezuiverd van allerlei Hindoeïstische elementen zodat het superieure Islamitische geloof opnieuw een grote politieke macht zou worden. De Soefi’s hadden namelijk allerlei concepten en rituele gebruiken van Hindoes geïntegreerd in het Soefisme, waar de puristen zoals Maulana Azad van griezelden. Zo hadden zij het  Vedantische principe ‘De eenheid van het universum’ overgenomen wat haaks staat op de persoon van Allah. De eenheid van het Universum is blasfemie, omdat Allah de schepper is van het Universum, en geen deel daarvan. Het Universum is niet ontstaan uit Allah, maar door hem geschapen. Hij zit op zijn troon in de hemel en op de dag des oordeels komt hij geflankeerd door acht engelen naar de aarde om te beslissen wie eeuwig gaat branden in de hel en wie meegaat naar het paradijs. Over met name dat laatste maakte Azad zich zorgen, want de Indiase Moslims dwaalden af van het ware pad.

Panini

Het is een enorm verlies voor India dat het Sanskrit, dat in meer of mindere mate voorkomt in alle 415 talen [en meer dan 1500 dialecten] als nationale taal werd afgewezen. De Ashtadhyayi/ grammatica van het Sanskrit is in de 7e eeuw BCE ontwikkeld nadat de genius Panini het hele land had doorkruist om onderzoek te doen naar de structuur van de toentertijd gesproken talen in India. Daarom zou Sanskrit als nationale taal moeten gelden. Overigens zijn er twee varianten van Sanskrit. Het Vedische Sanskrit heeft een geschiedenis van duizenden jaren.

Sanskrit is de moeder der [moderne] talen, ontwikkeld op Indiase bodem en gelieerd aan alle talen die in 700BCE werden gesproken in India. Deze wetenschappelijke taal heeft inmiddels een hoge vlucht genomen. Het is het meest geschikt voor ‘Artificial Intelligence’. Sanskrit dient als basis voor ‘Computational Linguistics’; de grammatica, bekend als ‘Ashtadhyayi van Panini ‘ is de basistaal voor computervertalingen van de ene taal naar de andere.

En, nog belangrijker: de filologie van westerse talen, waaronder het Engels, is ontwikkeld aan de hand van de Sanskrit grammatica van Panini.

Ferdinand de Saussure, de Zwitserse taalwetenschapper die het Structuralisme ‘ontwikkelde’ was Professor in Sanskrit. Niet zomaar schrijft de bekende historicus Will Durant in zijn boek ‘The case for India’ [1931]: “India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe’s languages: she was the mother of our philosophy; mother, through the Arabs, of much of our mathematics; mother, through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity; mother, through the village community, of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all.”

House of Wisdom Baghdad

Kort na de vestiging van de eerste Islamitische staat in India is een delegatie Indiase wetenschappers naar Bagdad gereisd met een speciale missie. Duncan, de auteur van The Calendar schrijft “In 773, some 250 years after Aryabhath’s death, a delegation of diplomats from lower Indus River Valley arrived in the new Arab capital of Baghdad. Dressed in bright coloured silks, turbans and glittering gems, … Arriving at last outside the gates of al-Mansur’s (the founder of the Abbasid dynasty) magnificent city. This particular delegation also brought with them an astronomer, ..Kanaka. An expert on eclipse, he carried with him a small library of Indian astronomical texts to give to the Caliph, including the Surya Siddhanta and the works of Brahmagupta (containing material on Aryabhata). Nothing more is known about this Kanaka. The first known reference to him was written some five hundred years later by an Arab historian named al-Qifti.

According to al-Qifti, the caliph was amazed by the knowledge in the Indian texts. He immediately ordered them to be translated into Arabic and their essence compiled into a textbook that became known as the Great Sindhind (Sindhind is the Arabic form of the Sanskrit word Siddhanta ).” Incidents like this were necessary  “ in order to bring the works of India into the sphere of the early Islamic scholars, whence they would travel to Christian Europe through Syria, Sicily and Arab controlled Spain. A version of the Great Sindhind would be translated into Latin in 1126. This was one of the dozens of critical documents that would contribute to the knowledge base needed to propel Europe into the modern age” aldus Duncan.

Hierna zijn er talloze kisten met boeken uit India naar Baghdad gestuurd, samen met wetenschappers die deze konden vertalen voor de Moslims: “As  the translations of Indian manuscripts began to stack up, al-Mamun ordered a museum and library complex to be built which was completed by 833 and became known as the House of Wisdom (Bait al-hikma). It was now only third in size in the world, after the libraries of Taxila. The Zero, decimal system, Indian numerals, astronomy, astrology, trigonometry, ayurveda, chemistry, everything even up to the Hindu dream-analysis, had  now reached Baghdad, and the local Irani scholars were now in a position to formulate further theorums. Fascinated by Indian astronomy, Caliph al-Mamun ordered an observatory built in Baghdad in 829 and one soon after outside of Damascus.”

In de negende eeuw had één van de invloedrijkste Arabische schrijvers ‘Amr ibn Bahr al Jahiz dit over Indiërs en Sanskrit te zeggen:

“As regards the Indians, they are among the leaders in astronomy, mathematics—in particular, they have Indian numerals—and medicine; they alone possess the secrets of the latter, and use them to practice some remarkable forms of treatment. They have the art of carving statues and painted figures. They possess the game of chess, which is the noblest of games and requires more judgment and intelligence than any other. They make Kedah swords, and excel in their use. They have splendid music. . . . They possess a script capable of expressing the sounds of all languages, as well as many numerals. They have a great deal of poetry, many long treatises, and a deep understanding of philosophy and letters; the book ‘Kalila wa-Dimna’ originated with them. They are intelligent and courageous. . . . Their sound judgment and sensible habits led them to invent pins, cork, toothpicks, the drape of clothes and the dyeing of hair. They are handsome, attractive and forbearing, their women are proverbial, and their country produces the matchless Indian aloes which are supplied to kings. They were the originators of the science of ‘fikr’, by which a poison can be counteracted after it has been used, and of astronomical reckoning, subsequently adopted by the rest of the world. When Adam descended from Paradise, it was to their land that he made his way.” [http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/jwh/jwh051p001.pdf]

Sanskrit en Beschaving

Terug naar de discussie in India:  Sanskrit als bindende taal werd in 1947 afgewezen omdat het driemanschap Nehru-Azad-Gandhi meende dat deze taal teveel wordt geassocieerd met Hindoes. India was toentertijd al 1000 jaar lang een anti-Hindoe land en dat is het nog steeds, zoals later zal blijken. Uitermate spijtig deze redenering, want Sanskrit zou een perfecte rol kunnen spelen bij het dekolonisatieproces van de geest van de Indiër, in het bijzonder de Hindoes. Sanskrit is niet alleen een taal, maar er gaat een hele beschaving schuil achter deze taal. Het is overigens de moedertaal van verschillende groepen mensen. Zowel in Noord als in Zuid India waar nog dagelijks Sanskrit wordt gesproken.

Velen  van ons weten niet dat er pakweg 25 miljoen [jawel, echt waar!] Sanskrit manuscripten zijn in India. Ze liggen her en der: in tempels, in archieven, in ashrams [kloosters], bij mensen thuis etc.  verspreid over het land. Een groot deel van dit materiaal is geschreven op zorgvuldig bewerkte Palmbladeren,  Bhoj-patra [ boombast] en andere materialen. De staat ervan is om te janken! Door de hitte verpulvert de kennis die ligt opgesloten in deze unieke boeken, omdat de huidige generaties de waarde ervan nooit hebben leren waarderen.

Degenen die  proberen te redden wat te redden valt door de nog leesbare teksten te digitaliseren, komen geld en handen tekort.

In totaal heeft India nog tussen de 35 en 40 miljoen manuscripten. Ruim twee derde daarvan is in het Sanskrit en de rest is in andere Indiase talen, zoals het Pali. Daarnaast bevindt een aanzienlijk deel van het intellectuele erfgoed van onze voorouders zich buiten India: in Noord [Tibet, Nepal etc] Oost, West en Centraal Azië, en in de westerse wereld. Veelal in Universiteitsbibliotheken en musea, in persoonlijke collecties en niet te vergeten in de bibliotheek van het Vaticaan, waar westerlingen gingen studeren toen Europa nog geen Universiteiten had.

Verloren Kennis

Westerse Universiteitsbiebs beschikken over minimaal 500.000 Sanskrit manuscripten [en boeken].

Stelt u zich eens voor hoeveel meer manuscripten India zou hebben als de barbaarse Moslims die India 800 [inclusief Pakistan 1100] jaar bezetten, niet alle Universiteiten, bibliotheken met  miljoenen boeken, inclusief de wetenschappers en studenten, hadden verbrand.

De invallen van  Moslimbarbaren begon vrijwel direct nadat profeet Mohammad zijn hielen had gelicht. Ze voerden vanaf 634 tientallen roofovervallen uit, richtten immense vernielingen aan, droegen alles wat van waarde was, waaronder kostbare edelstenen, goud, zilver en slaafgemaakte Hindoes weg. Om maar te zwijgen van de miljoenen die werden afgeslacht.  In 711 werd in Sind, het huidige Pakistan de eerste Islamitische staat op Indiaas grondgebied gevestigd.  In het volgende deel wordt de link gelegd tussen deze periode en de problemen waar India momenteel mee moet dealen. Ik volsta hier met enkele citaten van historici:

Will Durant schreef in zijn boek ‘The Story of Civilization’: “The Mohammadan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within.”

De Franse  geschiedschrijver Alain Daniélou meldt in ‘Histoire de l’Inde’: “From the moment when the Muslims arrive in India, the history of India does not have any more great interest. It is a long and monotonous series of murder, massacres, spoilations, destruction.”

Padmanabha schreef  ‘Kanha Dade Prabandha’ in het jaar 1456 in het boek  ‘The story of the Islamic invasion of Gujarat of 1298 AD’: “The conquering army burnt villages, devastated the land, plundered people’s wealth, took Brahmins  [geleerden]  and children and women of all classes captive, flogged with thongs of raw hide, carried a moving prison with it, and converted the prisoners into obsequious slaves.”

‘Tarikh-i-Yamini’ , geschreven door Al Utbi, bevat verslagen van de roof-en moordtochten van Mahmud Ghazni, die aan het eind van de 10e eeuw India bezette. Over één van de 17 keren dat hij India plunderde en een groot aantal Hindoes afslachtte meldt zijn secretaris Al Utbi: “The blood of the infidels flowed so copiously at Thanesar that the stream was discoloured, notwithstanding its purity, and people were unable to drink it. The Sultan returned with plunder which is impossible to count.”

Deze Ghazni was van 997-1030  sultan van Afghanistan. Hij heeft immense rijkdommen en veel mensen geroofd . De slaafgemaakte Hindoes waren amper te slijten op de slavenmarkten in de Moslimwereld vanwege het overaanbod: “Slaves were the promised booty from allah and obtaining them was a strong motivation for jihad. Slaves were so plentiful that they became very cheap;  men were degraded….but this is the goodness of god, who bestows honours on his own religion and degrades infidelity”, Aldus Al Utbi die Subuktigin of Ghazni’s verdiensten vastlegde.

Zestien keer verdedigden de Hindoe-koningen het land met hand en tand, maar de 17e keer ging het goed mis.  Hindoes waren bij oorlogvoering gebonden aan allerlei ethische regels, vandaar dat zij de vijand niet doodden maar vergiffenis schonken en terugstuurden.

De Moslimhordes die twee jaar na de dood van Mohammad begonnen met de invallen in India, hadden al 57 invallen uitgevoerd vóórdat Ghazni aan de beurt was.

Ghazni heeft ook geleerden ontvoerd uit met name Gujarat en Rajasthan. De veelgeprezen wetenschapper Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni meldt dat hij vóór zijn komst naar India al belangrijke literatuur zoals boeken over de Sankhya filosofie en de Yoga Sutras van Patanjali had vertaald met  hulp van slaafgemaakte Hindoe geleerden. Al Biruni kwam met Ghazni naar India om diens heldendaden te noteren. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk is dat “Indiërs deze dodelijke strijd al meer dan 300 jaar uithouden tegen de legers van Allah”.

Zijn conclusie was dat er gigantische verschillen bestaan tussen “ons Muslims en deze Hindoes”. Deze zijn onder meer:

1.Hindoes zijn niet bang om te sterven;

2.Ze vertellen altijd de waarheid;

3.Hindoes zijn erg trots op hun kennis. Daarom verzetten zij zich met hand en tand tegen ons.

Hij verzocht Allah om Mahmud Ghazni rijkelijk te belonen in het paradijs voor alles wat hij onderneemt in naam van de Islam.

In het eerste deel van zijn boek over India ‘Tarikhu’l-Hind’ schrijft Al Biruni op pagina 22:“Mahmud utterly ruined the prosperity of the country, and performed there wonderful exploits, by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions, and like a tale of old in the mouth of the people. Their scattered remains cherish, of course, the most inveterate aversion towards all Muslims. This is the reason, too, why Hindu sciences have retired far away from those parts of the country conquered by us, and have ed to places which our hands cannot yet reach, to Kashmır, Benares, and other places.”

Al Biruni heeft  tien jaar lang onder leiding  van Hindoe geleerden gestudeerd en verschillende Indiase boeken vertaald. Over deze periode in zijn leven vermeldt hij op bladzijde 23: “Such is the state of things in India  that I found it very hard to work my way into the subject, although I have a great liking for it, in which respect I stand quite alone in my time, and although I do not spare either time or money in collecting Sanskrit books from places where I supposed  they were likely to be found, and in procuring for myself, even from very remote places, Hindu scholars who understand them, and are able to teach me. What scholar, however, has the same favorable opportunities for studying this subject  as I have?” Ghazni sloeg onder andere Kangra, Thaneshwar, Kanauj, Mathura, Gwalior, Kashmir en Punjab kort en klein.

Kenniseconomie

India was vóór de bezetting  door Moslims niet alleen een belangrijke handelsnatie die hoogwaardige producten leverde, maar ook een kenniseconomie. Ze was het eerste land dat Universiteiten op haar bodem had. Veelal langs handelsroutes en kustplaatsen zodat buitenlanders deze kenniscentra snel en gemakkelijk konden bereiken. Zo lag Takshashila [of Taxila] in Gandhara [in het huidige Pakistan], op de route Perzië -Centraal Azië- en India, de belangrijke handelsroute over land, waar de barbaar Alexander [de Macedoniër] flink huishield in de 4e eeuw [329 BCE]. Hij vermoordde er ruim 10.000 geleerden en zijn mannen roofden er op los. De bibliotheek van Alexandria was onder meer gebouwd met geplunderd materiaal uit India en Perzië en ontvoerde geleerden. Gandhara stond bekend als de stad van geleerden.

De Hindoes bouwden het Universiteitscomplex weer op totdat de volgende barbaar Genghis Khan, en na hem Timur de Verschrikkelijke, de stad voorgoed verwoestte. De Bollywood acteurs Kareena en Salman Khan hebben onlangs hun zoon vernoemd naar deze Timur, die op zijn reis door India overal dood en verderf zaaide en ‘en masse’ Hindoes vermoordde. In totaal ruim een miljoen!

Het vernoemen van kinderen, belangrijke gebouwen, straten en pleinen naar de ‘helden’ die genocide pleegden op Hindoes en hen op mensonterende wijze vernederden splijt de Indiase gemeenschap tot op de dag van vandaag. Dit, omdat langzaam aan het bewustzijn onder de jeugd, die zich verdiept in de ware gebeurtenissen in het verleden, groeit.  Informatie die vooralsnog zorgvuldig uit de wind werd gehouden is dankzij het internet voor iedereen toegankelijk. In het collectieve geheugen van Hindoes ligt de ervaring van al de wreedheden die meer dan duizend jaar zijn begaan in naam van religie en gebiedsuitbreiding, netjes opgeslagen. Dit heeft een enorme impact heeft gehad op de psyche van de Indiër. Op kritieke momenten komt het naar de oppervlakte. Maar dit even terzijde.

Moslims en Christenen in India leren zich identificeren met massamoordenaars omdat zij de “ongelovigen en duivelaanbidders slachtten in naam van het geloof”. Hen wordt wijsgemaakt dat hun erfgoed elders ligt, maar dit klopt feitelijk niet. In tegenstelling tot wat Ulema [Moslimgeleerden]  en Missie propageren is de oude beschaving van India ieders erfgoed. Dat een deel van de Indiërs sinds de afgelopen 1400 jaar een religie volgt die niet van Indiase bodem is doet daar niets aan af. Dus ieder die zich identificeert met  Hindoestanen, ongeacht religie, is mede-erfgenaam van deze hoogontwikkelde beschaving.

Bihar

Het huidige Bihar, waar sommige Nederlandse Hindoestanen zo badinerend over doen heette vóór de huidige jaartelling Magadha. Omdat er in en rondom Bihar wel 20  Internationale universiteiten [Vishva Vidyalaya’s] waren, was de naam van deze plaats veranderd in Vihara, wat Centre for Learning betekent. Deze Universiteiten waren de Ivy Leagues onder de Indiase Universiteiten van weleer. Nalanda was de belangrijkste en werd voor een deel gefinancierd door het Thaise Koningshuis. De slimste studenten uit Azië studeerden er.

In de 19e en 20e eeuw [vooral in de eerste helft] werd op elke zichzelf respecterende Universiteit in het westen Sanskrit gedoceerd. Er waren minimaal 50 leerstoelen Sanskrit aan deze Universiteiten.

We vragen ons nooit af waarom aan het eind van de 15e eeuw Vasco da Gama en Columbus tegelijkertijd op zoek gingen naar India. Europese kolonisten waren niet zomaar opeens op weg naar India! Ze hadden niet alleen honger naar materiële rijkdom, maar ook naar kennis. Hoewel de rechtstreekse toevoer van kennis vanuit India sinds de bezetting door Moslimheersers was afgenomen, speelde het land nog steeds een belangrijke rol op dit gebied. Bihar had plaatsgemaakt voor het Zuiden, de bekende Kerala School of Mathematics. Het voert te ver in dit verband hier op door te gaan, maar feit is dat veel Indiase kennis Europa bereikte via missionarissen en de verschillende koloniale handelsmaatschappijen, de zogeheten East India Company’s.

Na de bezetting van India door de westerse kolonisten [Nederland incluis] begon de ontginning van deze onuitputtelijke mijn van tijdloze kennis in India via plaatselijke organisaties. Nederlanders, Denen, Portugezen, Fransen en Engelsen hadden elk a.h.w. een afgebakend terrein. De VOC heeft tienduizenden slaafgemaakte Hindoes van de Moslims gekocht en te werk gesteld in onder andere Indonesië, Zuid Afrika en Amerika [The Indian Ocean Slave Trade]. Ook Portugezen kochten slaafgemaakte Hindoes van de Moslimheersers in India. Net als de VOC hebben de Portugezen veel geld verdiend met de handel in medicinale planten die de geschiedenis inging als the Spice Trade.

De Engelsen zijn  beroemd om de opiumhandel, grondstoffen als textiel, ijzer/staal etc. die ze uit India invoerden waarmee de Industriële revolutie in Europa startte.

Stephen Knapp, een van de indologen die zich beijvert om het Onderwijs in India te veranderen heeft veel gepubliceerd over haar intellectuele erfgoed. Hij schrijft:

“That ancient Hindus had highly evolved technologies in textile engineering, ceramics, printing, weaponry, climatology and meteorology, architecture, medicine and surgery, metallurgy, agriculture and agricultural engineering, civil engineering, town planning, and similar other fields is known only to a few scholars even today. There are about 44 known ancient and medieval Sanskrit texts on a technical subject such as chemistry alone. The information about the science and technological heritage of India is embedded in the scriptures, the epics and in several of the technical texts. The information needs to be taken out of these and presented.”

En….

“Facts like Hindus had the knowledge that the sun is the center of the solar system, about the geography of the earth, the way the plants produce food, the way blood circulates in the body, the science of abstract mathematics and numbers, the principles of health, medicine and surgery and so on at a time in history when the rest of the world did not know how to think, talk and write has to be exposed to people. This can draw the attention of these communities, especially the future generation towards ‘ideas’ that are essentially Indian.”

Manuscripten verzamelen

In de koloniale periode waren Europeanen het hele land aan het doorkruisen om manuscripten te verzamelen. Verschillende tempels die het hadden overleefd -de Moslims verwoestten er 40.000 [ sommigen zeggen 100.000] hadden bibliotheken met grote collecties boeken. Tempels dienden vooral als studiecentra. Vandaar dat je zowat struikelde over tempels in India. Het was de gewoonte dat mensen ook thuis een verzameling boeken hadden.

Voor het coördineren van het project  ‘manuscripten verzamelen’ hadden de Engelsen ‘Royal Society’s’ opgericht. In zo’n society vonden ook studiebijeenkomsten en discussies plaats. Ze gaven een bulletin uit waarin hun bevindingen werden vastgelegd.

De eerste zag het levenslicht in Bengal. De ‘Asiatic Society of Bengal’ had als belangrijkste taak om zoveel mogelijk oude Sanskrit manuscripten te verzamelen. Er was een soort wedstrijd onder de verzamelaars: wie per dag de meeste boeken had buitgemaakt. Zo meldt een Duitser trots dat hij in één dag 500 manuscripten had verzameld en deze meteen had verscheept naar zijn moederland.  [Zij die geïnteresseerd zijn in deze materie, bijvoorbeeld  hoe kennis van onze voorouders via de Perzen, Grieken, Arabieren en Westerlingen de wereld bereikte, worden binnen niet al te lange tijd overvoerd met informatie in boekvorm. Met bronvermelding en al, voor de sceptici die zich liever identificeren met onze koloniale meesters].

Degenen die afgeven op het Sanskrit -via dit orgaan van het Sarnámihuis- hebben geen flauw benul van de wereld van de Sanskrit literatuur. Terwijl de witmans diep graven in deze haast bodemloze put en er anno 2017 miljarden mee verdienen, staan wij, de rechtgeaarde erfgenamen ervan, verward door onze gekoloniseerde geest,  langs de zijlijn en kijken ernaar. Pas als we onze kortzichtigheid overstijgen, kunnen we kennisnemen van de enorme wetenschappelijke en technologische rijkdom die onze voorouders ons nalieten.

Toen ik de eerste keer de zin “The Hindus have no history” zag was ik geschokt. Dat had William Jones die van 1783 tot 1794  als rechter in India werkte geschreven nadat hij jarenlang, gezeten aan de voeten van Indiase geleerden zich het Sanskrit had eigen gemaakt. In deze periode werd de kiem gelegd om het intellectuele erfgoed van Hindoes te onteigenen. Toch zou het nog  jaren duren voordat de Engelsen deze theorie wereldkundig konden maken. Op 10 april 1866 werd uiteindelijk in de “Royal Asiatic Society” in Engeland de Aryan Invasion Theory door Max Muller [een Duitser die Sanskrit had gestudeerd  en voor de Engelsen werkte] gepropageerd. Kort gezegd komt het er op neer dat witmans in 1500 BCE te paard naar India kwamen met de Veda’s in de hand. Ondanks het feit dat deze theorie de afgelopen 25 jaar op alle mogelijke manieren [linguistisch, archeologisch, genetisch, geografisch etc.] met de grond gelijk is gemaakt en talloze bewijzen bestaan dat de Vedische literatuur nergens anders dan in India, aan de oevers van de Sarasvati rivier  is samengesteld, houden veel z.g wetenschappers nog steeds er aan vast. Max Muller die onder andere de Veda’s en 46 andere Sanskrit boeken vertaalde, was niet in staat om de gelaagde en gecodeerde teksten uit deze boeken te interpreteren en maakte er een zootje van. Iedereen ging ermee aan de haal om diverse redenen. Het is alweer 150 jaar geleden, maar de gevolgen van deze onzintheorie [en zijn vertalingen] zijn nog dagelijks merkbaar in India en daarbuiten.

Erger nog: het zogenaamde Arische ras dat werd bedacht door de Engelsen, is als concept zodanig  ingeburgerd dat het moeilijk uit te roeien lijkt. De gekoloniseerde Indiase elite die graag bij het [niet-bestaande] Arische ras willen horen, heeft verschillende monumenten naar deze meneer M.M. vernoemd. Jaarlijks vieren ze zijn geboortedag en herdenken zijn sterfdag.

Het vergt veel ruimte om de Aryan Invasion Theory en alle ontwikkelingen daaromheen uit te leggen. Ik stip dit alleen maar aan omdat dankzij deze theorie de politici van de Congrespartij en haar zusterpartijen de afgelopen 60 jaar een fnuikende identiteitspolitiek hebben gevoerd in India. Alle etnische en religieuze groepen zijn van elkaar gescheiden en tijdens verkiezingen werd collectief gestemd op basis van identiteit.

Hierin is in 2014 een kentering gekomen en daarom kwam Modi’s partij met een overweldigende meerderheid als overwinnar uit de bus.

Mede daarom wordt Modi gedemoniseerd. Want, wat blijkt? Een aanzienlijk aantal mensen dat trouw op grond van identiteit stemde, heeft daarmee gebroken. Zo kozen Moslimvrouwen in boerka massaal voor Narendra Modi! En dat is pas hard! Geenszins te verkroppen voor de anglofiele elite en de Ulema.

2.Hindoe nationalistische politiek?

Omdat Modi de eerste Premier van India is die zijn Hindoe achtergrond niet verloochent, wordt hij keer op keer daarmee geconfronteerd. Hij antwoordt steevast dat hij een patriot en nationalist is en geboren en getogen is als Hindoe. Zijn partij, de BJP is een seculiere politieke partij.

Dit is wat de geschiedenis inging als Hindoenationalisme:

Op de zoveelste vraag van een journalist van Reuters antwoordde hij een paar jaar geleden: “I am a nationalist. I am patriotic…. I am born Hindu.  So I’m a Hindu and a nationalist……So yes, you can say I’m a Hindu nationalist because I’m a born Hindu.”

Wat Narendra Modi hiermee bedoelt is dat ‘Hindu’ zijn Identiteit is; Patriot en Nationalist geven aan dat hij allereerst kiest voor zijn vader/moederland. En dit is waar ‘m de schoen wringt. Nimmer zal een politicus in India zich expliciet en publiekelijk als patriot en nationalist opstellen. Sterker nog, ze ontlenen er een zekere trots aan door anti-patriottisch en anti-nationaal te zijn. Er is geen volk op aarde dat mentaal zó gekoloniseerd is als het Indiase volk dankzij meer dan 1000 jaar bezetting door imperialistische machten.

Stel dat het woord Hindu zou worden vervangen door Christian, zou iemand dan vallen over “So yes, you can say I’m a Christian nationalist because I’m a born Christian.” Elke president van Amerika benadrukt keer op keer dat hij Christen is, anders kan hij fluiten naar het presidentschap. Bush Jr. liet de goegemeente vaak genoeg weten dat hij een ‘born again Christian’ is. Wie durft te stellen dat Obama of Bush een Christen-nationalistische politiek voerde, mag nu opstaan.

De Indiase elite is zó anglofiel dat critici menen dat Indiërs niet eens zo’n gekoloniseerde geest hadden in de tijd van de Britten als na het vertrek van de kolonisatoren. Deze elite wordt al in de vroegste jeugd vervreemd van land en volk door het onderwijs dat in handen is van de Missie. Daarom heeft de club helemaal geen affiniteit met het volk. De journaliste Tavleen Singh die opgroeide in ’Lutyens Delhi’ waar de macht zetelt, schetst  in haar boek ‘Durbar’ een fraai beeld van de op het westen gerichte elite waar zij zelf deel van uitmaakt [Singh is de moeder van de schrijver Aatish Taseer. Ze was kort getrouwd met de gouverneur van Punjab [Pakistan] Salmaan Taseer, die in januari 2011 werd vermoord door zijn bodyguard. Deze bodyguard meende dat Taseer de blasfemiewet niet strikt toepaste. De moordenaar die de doodstraf kreeg wordt als held geëerd. Menig moskee en madrasa wordt naar hem vernoemd. Zijn begrafenis werd bijgewoond door meer dan een miljoen mensen].

Sociale media

Meneer Modi stelt zijn land en volk voorop. Hij spreekt hen rechtstreeks toe in plaats van de anti-nationale media te woord te staan. Modi maakt veel gebruik van Sociale media. Begrijpelijk dat het niet te verkroppen is dat hij de vijandige mainstream media amper te woord staat.

De aantijging dat Modi aan Hindoe nationalistische politiek voert  is het gevolg van de Anti-Hindoe politiek die India al meer dan 1000 jaar teistert. Het is daar ‘not done’ als een Hindoe uitkomt voor zijn/haar achtergrond. Al helemaal niet als deze een leidende positie heeft. Wie dat wel waagt is a priori verdacht. Deze persoon wordt bij tij en ontij bestempeld als ‘communal’, wat er op neer komt dat je alleen oog hebt voor je eigen gemeenschap. Of saffron, een denigrerende term voor Hindoegeleerden. In navolging van de Moslim en Britse heersers kijkt de intelligentsia neer op het Hindoeïsme en het liefst wordt India’s hoog ontwikkelde beschaving en geschiedenis van minstens 10.000 jaar verzwegen omdat deze wordt geassocieerd met Hindoes. ‘Belangrijke’ figuren met Hindoenamen staan in de frontlinies.

The Indus Sarasvati beschaving waarover steeds meer bekend wordt omvatte een aanzienlijk deel van Noord, West en Centraal India. Deze beschaving had in het gehele gebied verdiepingshuizen van gebakken steen, badkamers met ‘flush’ toiletten waarvan het aan- en afvoersysteem [de waterleidingbuizen en afvoerpijpen] ingenieus werd weggewerkt achter de muren. Door Carbon dating blijkt dat deze beschaving ruim 10.000 jaar oud is.

Een aantal westerlingen dat in India woont en werkt, begrijpt niet dat India haar erfgoed verwaarloost i.c negeert. Deze westerlingen concluderen dat Hindoes aan het ‘Stockholmsyndroom’ lijden. Zij maken zich zorgen over de overlevingskansen van de ‘Vaydik Sanátan Dharma’ en de Hindoegemeenschap in India. Niemand  kijkt op van uitspraken als: “Hindu’s have a dead wish” en “Hindu’s are Cowards” omdat het publiek geheim is dat huidige generaties Hindoes heel lang getergd moeten zijn vóórdat zij iets van zich laten horen.

Hierover schrijft de Franse Journalist Gautier “Here you have a huge majority of 850 million people, part of a culture which is thousands of years old. A culture which has proved over the ages its infinite tolerance towards other creeds and religions, giving refuge to all persecuted minorities in the world, whether Parsis, Syrian Christians, Jews, or Tibetans today. Yet Hindu-bashing has become a favorite pastime of the Press, both Indian and Foreign – and when you find someone such as Murli Manohar Joshi who wants to Indianise Indian education, an aspiration which would be found natural in any country, he is run down by his own people. Thus one finds that Hindus are self-depreciating, tend to lack self-confidence and that they never raise their voices in protest against the discrimination which is practiced against them. In short, you have a huge physical majority in moral minority. Is it because they are cowards?” Er is meer te lezen op:

https://francoisgautier.me/2013/02/10/are-hindus-cowards/

http://koenraadelst.blogspot.com/2014/11/true-hindu-greatness.html

Saamhorigheid: Sabke Saath Sabke Vikaash

Degenen die menen dat Narendra Modi een Hindoe-nationalistische politiek voert waardoor “de etnische en religieuze spanning toeneemt”  hebben het aan het verkeerde eind. Zo’n stelling raakt kant noch wal, want die is bezijden de waarheid. Modi spreekt juist elke Indiër aan op diens burgerschap en benadrukt steeds dat eenieder in de eerste plaats Indiër is met dezelfde rechten en plichten. Afkomst, geloof, gender, woonplaats of cultuur is belangrijk, maar slechts een deel van je identiteit.

Genoemde spanningen worden juist aangewakkerd door de vijanden van Modi, zowel in als buiten India. De Indiase premier wordt gedemoniseerd door degenen die hun greep op de massa’s verliezen door Modi’s politiek van saamhorigheid met als motto “Sabke Saath Sabke Vikaash”. Het is moeilijk garen spinnen voor de anti-nationalistische krachten bij deze politiek van “All embrace”.

Terwijl Moslims en Christenen bewust wordt voorgehouden dat hun belangen en solidariteit bij hun geloofsgenoten buiten India liggen, namelijk de wereldwijde Moslim-en Christengemeenschap, worden Hindoes als Narendra Modi die zich wel willen verbinden met land en volk als fascist afgeschilderd.

Zo wordt Moslims verboden om het nationale volkslied mee te zingen en op te staan wanneer de Indiase vlag wordt gehesen omdat dit in strijd is met de Islam. Volgens de Ulema heeft Allah dit  ten strengste verboden. Patriotten zien dit als anti-nationaal. Er zijn soms spanningen tijdens hoogtijdagen als 26 januari en 15 augustus wanneer de ‘Dag van de Republiek’ en de ‘Onafhankelijkheid’ van India wordt herdacht.

Hier staat een toelichting:

http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/concept-of-nationalism-is-anti-islam-salafi-leader/articleshow/60165219.cms

In tegenstelling tot wat Ulema en Missie beijveren, reiken Hindoes steeds een hand naar Moslims en Christenen met de nadruk op het gezamenlijke: datgene wat hen met elkaar bindt “we zijn allemaal Indiërs, we zijn elkaars broeders en zusters”.

Lees ook https://mariawirthblog.wordpress.com/2017/08/15/indianising-the-religious-discourse/

Verdeel en heers

In dit land met een miljoenenbevolking was het voor bezetters moeilijk om het volk eronder te houden. De Indiase grond is in bloed doordrenkt. Dat de Vaidik Sanatan Dharma nog bestaat is te danken aan enerzijds de immense berg literatuur en anderzijds de verbeten strijd van het volk. De voorouders van Hindoes vluchtten massaal de bossen in om van daaruit de Moslimlegers op gezette tijden aan te vallen. Een paar jaar geleden sprak ik een Hindoestaan die solidariteitswerk doet in India. Hij vroeg fluisterend “Is het echt waar dat onze voorouders in de binnenlanden woonden?”  Ik zei hardop “Ze waren Marrons en we moeten diep buigen voor hen. Het is dankzij deze Vanvási’s [binnenlandbewoners] dat een deel van onze cultuur nog bestaat”.  Er wonen nog  100 miljoen Indiërs in de binnenlanden.

De enige manier om het onwillige volk eronder te houden was door het tot op het bot te verdelen. De Moslimheersers creëerden diverse nieuwe beroepsgroepen zoals de Bhangi: slaafgemaakten die vuil en ontlasting op het hoofd moesten dragen. Deze  Bhangi zijn afstammelingen van strijders die door de Moslims waren onderworpen. Maar ze onderscheidden zich ook van de massa’s die ze met het zwaard bekeerden. Zo werden groepen gecreëerd als Ashráf, Ansári, Sayyed, Julaha, Dhunia,  Ajláf, Sheikh, Qureishi, Moghul en Pathán. Ajlaafs zijn de bekeerde Indiërs die bijvoorbeeld niet op de begraafplaatsen mogen worden bijgelegd waar Ashráfs ter aarde worden  besteld. Moslims die hun oorsprong terugvoeren tot Arabieren, zoals profeet Mohammad en de Mughals staan op de hoogste trede van de sociale ladder.

De Britten hielden in de 19e en 20e eeuw volkstellingen waarbij de identiteit van mensen werd bepaald door de vorm van de neus, de neusindex: “hoe spitser de neus, hoe dichter bij de blanke en hoe hoger op de sociale ladder”. De hedendaagse classificatie [kasten, afkomstig van het Portugese woord Casta] is door de Britten gecreëerd. Ze hadden ook  de term ‘criminal races’ bedacht. Daartoe behoorden degenen die zich verzetten tegen de tijgerjacht en het kappen van bossen.

De bezetters van India  zijn al jaren vertrokken, maar de politiek van verdeel en heers is nog springlevend. Deze wordt dagelijks gevoed door politici, de mainstream media, de Ulema en de Missie.

Door het Positief actiebeleid dat India voert, hebben verscheidene groepen zich in de loop der jaren georganiseerd op basis van hun beroepsgroep [meer bekend als kaste], religieuze, etnische of culturele identiteit. Gekeken werd vooral naar hetgeen een specifieke groep van de rest scheidt.

India heeft namelijk een ‘Affirmative Action’ beleid -vastgelegd in de grondwet-, dat in 1950 het levenslicht zag. Dit systeem moet minderheidsgroepen extra faciliteiten verlenen zodat er geen discriminatie is op grond van afkomst, geloof, gender, woonplaats of wat dies meer zij. Er is een quotasysteem dat in alle overheidsinstellingen geldt, waarbij een bepaald percentage van de plekken bestemd is voor groepen die nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving. Vooralsnog  stagneerde dit beleid vooral doordat de meeste identiteitspolitici allereerst hun eigen familie helpen.

Terwijl het de bedoeling was de verschillende groepen dichter bij elkaar te brengen is het tegenovergestelde gebeurd. Binnen de identiteitsgroepen zijn er mensen met een goede of slechte sociaal-economische positie, maar de reserveringen gelden voor de gehele gemeenschap. Dus ook voor goed boerende families. Er zijn talloze miljonairs onder de zogeheten ‘Dalits’ en ook zij komen in aanmerking voor ‘reservations’.  Mensen die op eigen kracht vooruit kunnen maken dus gebruik van de reserveringen die in wezen bestemd zijn voor de achtergestelden binnen een etnische, religieuze of beroepsgroep waartoe zij behoren. Dat zorgt voor spanning in het systeem waardoor de opheffing van armoede veel te traag verloopt.

Lees meer hierover op https://bharatabharati.wordpress.com/2017/06/24/govt-must-address-minority-syndrome-tufail-ahmad/

Winkelsluiting

Narendra Modi heeft dit systeem van reserveringen in Gujarat hervormd en daardoor zijn de achtergestelde groepen goed geïntegreerd in die staat. Als de BJP van Modi dezelfde politiek in het hele land toepast, dan zullen veel politici die mensen organiseren langs religieuze, etnische en  z.g. ’kastelijnen’ hun klandizie verliezen. Massale winkelsluiting is dan nabij. Immers, bij de gratie van het accentueren van verschillen werden zetels gewonnen in de politiek en kwam men dichter bij de Nyanpatu.

Over Nyanpatu gesproken:

Het beste voorbeeld is de familie ‘Gandhi’, de nazaten van Jawaharlal Nehru die in wezen ‘Nawab Khan’ heten, maar zich Gandhi noemen. Nehru’s dochter Indira trouwde in 1942 met Feroz Jahangir Nawab Khan en nam de naam Maimuna Begum aan. Omdat Nehru en Gandhi al hadden besloten dat de leiding van de Congrespartij via erfopvolging zou gaan, werd aan het jonge paar voorgesteld om de naam Gandhi aan te nemen. Wie zijn of haar lot aan deze naam verbindt is “verzekerd van succes”. Dat was de gedachte. Zo gezegd, zo gedaan.

De Rooms Katholieke eega en erfgename van Rajiv Gandhi, Antonia Maino volgde dezelfde trend en laat zich Sonia Gandhi noemen. Deze Sonia die tot 2014 de keizerin van India was heeft 2,5 miljard dollar op buitenlandse banken staan. Allemaal ‘verdiend’ in de politiek sinds 1997. Ze was een simpele danseres/barmeisje in een nachtclub voordat ze met Rajiv Gandhi trouwde. Na haar huwelijk was ze huisvrouw. Rara, hoe komt een politicus in een land als India aan zoveel geld?

Premier Modi heeft inmiddels drastische beslissingen doorgevoerd. Whisky party’s in vijf sterrenhotels,  lunches en diners van politici en hoge ambtenaren worden niet meer betaald uit ’s landskas. Ambtenaren moeten zich aan –en afmelden op de ‘prikklok’ en maandelijks hun uren verantwoorden/rapporteren etc.  Allerlei scams en corruptiepraktijken worden onderzocht.

Vrouwen

De BJP, Modi’s partij die de filosofie van ‘Integral Humanism’ als basis heeft, beijvert zich om de positie van vrouwen in de samenleving te verbeteren.  De partij beroept zich op fundamentele mensenrechten die voor iedereen gelden. De leuze die de BJP voert om dit te bewerkstelligen is ‘Beta Beti, Ek Samaan’ [Zonen en dochters hebben dezelfde rechten]. Het accent wordt gelegd op scholing en een beroepsopleiding onder het motto “Beti bachao, Beti parhao” [Red onze dochters door hen onderwijs te laten genieten]. Het betreft een algemene campagne die de gelijkwaardigheid tussen meisjes en jongens benadrukt. Narendra Modi: “Our Mantra should be: Let us celebrate the birth of the girl child. We should be equally proud of our daughters. I urge you to sow five plants when your daughter is born to celebrate the occasion.”

De premier heeft de bevallingsverlof opgetrokken tot 26 weken. In het strafrecht is de straf voor verkrachting verzwaard. Minstens tienjaar cel, met kans op langer, zelfs levenslang. Tientallen miljoenen arme vrouwen kregen kookgas cylinders zodat ze niet langer op hout hoeven te koken.

In de Moslimgemeenschap, die een grote groep vrouwen in pardah [gesluierd] en in boerka’s verbergt en thuis houdt, wordt dit beleid verre van gewaardeerd. Met name in kringen waar de vrouw wordt beschouwd als ‘een baarmachine’ die zoveel mogelijk kinderen moet voortbrengen zodat de Moslimbevolking sneller groeit.

In India geldt de Shariat voor Moslims, alleen het strafrecht valt onder het algemene Strafrecht. Een Moslim mag tegelijkertijd vier vrouwen hebben. Er zijn mannen die 24 kinderen verwekken, sommige zelfs 40! De bevolkingspolitiek die sinds de jaren 70 werd gevoerd gold niet voor Moslims omdat Allah dit heeft verboden. Zo wordt beweerd.

Triple Talaq & Halala Niqah

Een Professor op een Islamitische Universiteit in Delhi staat op een ochtend in 2016 college te geven aan haar brave, in boerka gehulde studentes. Iedereen is een en al aandacht. Daags daarvoor heeft zij de dames ervan overtuigd dat zij de petitie die al maandenlang de gemoederen beroert in heel India, niet moeten ondertekenen omdat het de Islam in gevaar brengt.  Een aantal Moslima’s heeft namelijk een petitie bij de Premier ingediend om ‘Istant Triple Talaq’ af te schaffen.

Midden in de les hoort ze het piepje van haar telefoon, beweegt even haar vinger over het toestel en verbleekt: Talaq Talaq Talaq. Ze verontschuldigt zich en verlaat de zaal. Buiten is het een gehaal en getrek van jewelste, totdat ze bedaart en weer binnen in is. Ze gaat zitten, surft naar de online petitie en zet haar naam op de lijst.

Tot 23 augustus 2017 was het simpel om als Moslim van je vrouw af te komen.

Volgens de Shariat heeft een man het recht om zijn vrouw te verstoten door drie keer Talaq te roepen. De praktijk van Instant triple talaq was tot voor kort wijd verbreid in het land. De man verstootte zijn vrouw op de meest onverwachte momenten. Deze was echt uit de hand gelopen. Het ging per app, sms, telefoon of e-mail. De man roept of schrijft drie keer achter elkaar talaq talaq talaq en de vrouw is gescheiden. Ze heeft geen recht op alimentatie, onderdak, nada, niks. Jonge en oudere vrouwen stonden opeens met hun kroost op straat.

Vaak genoeg deed een man dit als hij een andere vrouw ontmoette die hij erbij wilde hebben. Als hij er al vier had, dan moest er eentje uit.

Halala Niqah

Halala niqah is een tussenhuwelijk voor het geval dat de man die de vrouw heeft verstoten zich bedenkt. Volgens de Shariat mag hij de vrouw niet terugnemen, voordat ze seks met een andere man heeft gehad. In zulke gevallen hadden de Maulvi’s een extra verdienste: de vrouw in kwestie moest hem betalen en hij had zelf seks met haar of wees een andere man aan [je reinste verkrachting]. De Maulvi zorgde voor de papieren waarin stond dat de vrouw in kwestie was gehuwd en verstoten. Daarna ving hij weer geld door het vroegere paar opnieuw in de echt te verbinden.

Moslima’s zijn deze praktijken zat. Ze stemmen massaal op de BJP omdat in Gujarat, waar Modi 13 jaar Home minister was, de Moslimgemeenschap gebroken heeft met allerlei regels die niet passen in deze tijd. Meisjes/Vrouwen in hoofddoek en boerka zijn daar overal in het publieke leven te vinden. Deze dames zijn een voorbeeld voor Moslima’s in de rest van het land.

Tienduizenden vrouwen en mannen hadden in 2016 de petitie getekend om Instant Triple Talaq af te schaffen. Er is heel veel te doen geweest hieromtrent. De Moslimleiders hebben vreselijk  geregeerd! Uiteindelijk zegevierden de initiatiefneemsters en de advocaten van de BJP .

Er vonden grote demonstraties en manifestaties plaats om Modi -die de verzoeksters had beloofd zich persoonlijk in te zetten om deze verfoeilijke praktijk die “mijn zusters en dochters treft” de wereld uit te helpen-, in een kwaad daglicht te stellen.

Deze uitspraak van Narendra Modi werd door de Ulema vertaald als “Die Hindoe is tegen de Islam.”  Vrijwel elke vrijdag galmde het na de Jumma Namaz in Indiase straten en op pleinen: “Islam khattara me he, Allah ke mahzab Kafiron [ke hanth] se bachao!!!!! [De Islam is in gevaar, redt het geloof van Allah [uit handen] van de Kafirs]

Een veelvoud van de ondertekenaars van de petitie diende een tegenpetitie in met “handen af van de Islam”. Het mocht niet baten, want op 23 augustus 2017 werden Instant triple talaq en de daarmee gepaard gaande halala niqah door de Rechtbank als ongrondwettelijk verklaard.

Het feit dat Modi deze wantoestanden durft aan te pakken is te prijzen. Maar hij wordt afgeschilderd als anti-Moslim en gedemoniseerd. Direct na de uitspraak van de Rechtbank werd de All India Muslim Personal Law Board geïnterviewd:

“The influential All India Muslim Personal Law Board, which was among those opposing the ban, claimed that the practice had been around for more than 1,400 years and argued that “though sinful, triple talaq is a matter of faith for Muslims”:

“If men were unable to divorce their wives, the board said, they “may resort to illegal, criminal ways of murdering or burning her alive”.

Its lawyers also said that India’s Bharatiya Janata Party government had a Hindu nationalist agenda and that Muslim personal law, customs and practices were under threat.”  Zie:

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40484276

http://edition.cnn.com/2017/05/18/asia/triple-talaq-supreme-court/index.html

Voorwaar, voorwaar: zie hier wederom de term  Hindu nationalist agenda!

Behalve Instant Triple Talaq is er nog iets wat niet door de beugel kan en aangepakt dient te worden. De  ‘Hindu nationalist agenda’ wil ook de huwelijksleeftijd van Moslimvrouwen optrekken van 15 tot 18 jaar conform de algemene wet, The uniform Civil Code. En daarmee ook het Mutah-huwelijk.

De Mutah niqah is een tijdelijk huwelijk waarbij jonge meisjes, kinderen van pakweg 12 jaar tijdelijk een huwelijk sluiten met -meestal- een rijke buitenlander [lees: Arabier]. De Maulvi’s verdienen hier flink aan want de Arabieren betalen hen grote bedragen. Zo’n meisje wordt dan voor een paar weken of maanden misbruikt [meestal door een ouwe vent].  Vóór zijn vertrek uit India geeft hij haar instant triple talaq.

Het is een schrijnende situatie: volgens de Shariat moeten meisjes 15 jaar zijn, maar deze lui beweren dat het zelfs geoorloofd is om meisjes van negen met een oudere man te laten trouwen.

Er zijn de afgelopen jaren 25.000 Wahábi/ Salafi missionarissen in India geweest en met name deze mannen trouwden met de jonge meisjes, die ze na gebruik met een beetje geld achterlieten.

 ‘Anti-Romeo’ brigade

In Uttar Pradesh [U.P.] waar er sinds een paar maanden een BJP- Home minister is, krijgen alle ouders 5000 Rupee van de overheid bij de geboorte van een dochter, bestemd voor de eerste kosten voor de opvoeding van het meisje. Er is een extra tegemoetkoming naar de “BJP-vijandige” Moslims die stellen dat dit de zoveelste manier is om de Islam in India te dwarsbomen, want als ze “hun dochters zo lang naar school gaan sturen, zal er geen geld overblijven voor hun niqah [huwelijk]. De BJP heeft toegezegd dat de overheid na de schoolopleiding van moslimmeisjes ook de kosten van hun niqah zal betalen.

Deze BJP Homeminister heeft vrijwel direct na zijn aanstelling bijna 1000 “Anti-Romeo” brigades [speciale politie-eenheden om vrouwen te beschermen in de publieke ruimte] opgericht in U.P. Dit is noodzakelijk want vrouwen zonder boerka kunnen amper de straat op in verschillende delen van U.P [overigens ook in delen van Bihar, West Bengal en Kerala waar de Moslims meer dan een derde [pakweg 33%] van de lokale bevolking uitmaken. Hindoe-meisjes en vrouwen zijn genoodzaakt om ook in boerka de straat op te gaan in die hitte, willen ze niet de grofste seksueel getinte uitingen [erger dan het gedrag van de K-Marokkaantjes in NL] incasseren. Hindoevrouwen worden ook aangerand, ongeacht haar leeftijd want deze ‘madrasa-jeugd’ heeft totaal geen respect voor káfirs.

Love-jihad

Jonge Hindoemeisjes worden veelvuldig geschaakt in het kader van ‘love-jihád’ en ‘rape-jihád’ [gangrapes]. Hoewel de Anti-Romeo maatregel een algemene maatregel is om alle vrouwen te beschermen zodat ze -zonodig- dag en nacht ongehinderd de straat op kunnen, wordt het door Moslimorganisaties vertaald als een anti-Moslim maatregel, een uitvloeisel van de Hindu Nationalist Agenda. En zo kan ik nog effe doorgaan.

In Kerala is onderzoek verricht naar love jihad. Hieronder een paar artikelen:

http://newsable.asianetnews.tv/kerala/conversion-rates-on-the-high-in-kerala-police-report

http://timesofindia.indiatimes.com/india/nia-finds-a-common-mentor-in-kerala-love-jihad-cases/articleshow/60250975.cms

http://www.timesnownews.com/india/article/kerala-love-jihad-national-investigation-agency-hindu-islam-religious-conversion-dawa-squad/82397

http://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2017/aug/27/its-official-love-jihad-is-a-reality-in-kerala-1648582–1.html

Aurangzeb road

Aurangzeb was de wreedste Moslimheerser van India. Hij heeft gruwelijke misdaden gepleegd en  regeerde met harde hand tot op hoge leeftijd. Behalve de vijf miljoen Hindoes die hij liet afslachten, onthoofdde hij zijn eigen vader en alle broers om zodoende alleenheerser te blijven. In India is Aurangzeb de grootste held van Indiase Moslims. De belangrijkste straat in Delhi was naar hem vernoemd.

Aurangzeb road is op 29 August 2015 hernoemd naar Dr A.P.J. Adbul Kalam. Hoewel Dr Abdul Kalam -een voorbeeldige patriot die zich niet liet blackmailen door de Ulema- een Moslim was, wordt ook deze naamswijziging van de BJP als uiting gezien van de Hindu Nationalist Agenda van Narendra Modi.

Toen de plannen werden bekend gemaakt is er veel gedemonstreerd en vrijwel alle identiteitspolitici spraken schande van deze z.g. Anti-moslim actie. By the way, omdat Abdul Kalam een patriot was en jarenlang president van India, werd hij al gauw geëxcommuniceerd door de Ulema en ‘tot kafir gedegradeerd’.

Third Gender

Dankzij Modi’s algemene politiek met als motto “Sabke Saath Sabke Vikaash” is eind 2015 art 377 , een artikel in het wetboek van strafrecht dat in de 19e eeuw door de Britten werd ingevoerd en dat homoseksualiteit strafbaar stelde, geschrapt. Direct begonnen Ulema en Missie te steigeren toen dit bekend werd, want het was tegen de wetten van hun God die slechts man en vrouw heeft geschapen.

Een politicus uit U.P.,  Azam Khan riep meteen dat Narendra Modi zich voor Homo’s inzet omdat de RSS [een sociale organisatie waarin Modi als jongere actief was] alleen uit Homo’s bestaat. Kamlesh Tiwari reageerde met de opmerking dat Azam Khans profeet vast homo was. Tiwari werd meteen opgepakt en zit sinds december 2015 nog steeds in de gevangenis omdat zijn opmerking valt onder de blasfemiewet, die in India alleen ten gunste van de Islam geldt.

Azam Khan werd geen haar gekrenkt. Moslimleiders maken al jaren de meest vernederende opmerkingen over Hindoe Devi’s en Devta’s, ze sturen de grofste verwensingen naar het hoofd van Hindoeleiders, maar dat is geoorloofd. Imam Barkati die steeds roept dat hij van West Bengal een Islamitische staat gaat maken, dreigt steeds met onthoofding [ghardan káte]. Hij heeft ook een fatwa uitgevaardigd tegen premier Modi.

Lees over Azam Khan en Kamlesh Tiwari:

https://www.quora.com/Is-jail-for-Kamalesh-Tiwari-justified-whereas-Azam-Khan-is-still-free-after-his-derogatory-comments-against-RSS

De BJP heeft zich nooit bemoeid met de gevangenneming van Tiwari, evenmin met allerlei acties die Hindoes in een verdomhoekje plaatsen in India.

Om enkele op te sommen:

1.In delen van India waar de Moslimbevolking een derde nadert wordt alles in het werk gesteld om de woonplaats te de-hindoeïseren. Veel Hindoegezinnen worden zodanig geterroriseerd dat ze genoodzaakt zijn om te verhuizen. Hindoefestivals waarvan de data wordt bepaald aan de hand van astrologische gegevens worden verschoven ten gunste van Moslimfestivals wanneer beide data samenvallen. Een goed voorbeeld is het Durgafestival in West Bengal dat veel toeristen trekt. Deze viering en optocht begin oktober moet wijken voor de Muharram optocht, bij ons bekend als Tajiya. Kerala en U.P. waar grote groepen Moslims wonen vertonen hetzelfde beeld. Ganesha, Sarasvati en Lakshmi-festvals en optochten moeten het vaak ontgelden. De wagens waarop de image van de Devi/ Devta wordt vervoerd wordt vernield, de weg geblokkeerd, de deelnemers gestenigd  etc. In tempels mogen geen microfoons worden gebruikt omdat dit een ‘offense’ is voor Moslims die niet gediend zijn van kafir-praktijken. Het komt regelmatig voor dat Moslimjongeren de tempel binnengaan en de beelden besmeren met stukjes rundvlees. De Purohit in de tempels wordt menigmaal in elkaar geslagen. Hierbij een artikel dat over deze wijken gaat:

https://swarajyamag.com/magazine/indias-own-baghdadi-how-this-maulana-has-carved-out-a-mini-islamic-state-in-mamatas-bengal

Lees ook  http://indiafacts.org/secularism-threat-india/

2.Op gezette tijden vinden parades in delen van India plaats waarbij met Pakistaanse vlaggen wordt gezwaaid en wordt geroepen “Pakistan Zindabad, Hindustan Murdabad” [Leve Pakistan, Dood aan India]. En “Hamme Pakistan chahiye, Hindustan hamara he!”  [Wij willen Pakistan, India is van ons!]

Zo ook op [Moslim]Universiteiten waar de door Pakistan opgezette en gefinancierde SIMI, een Islamitische Studentenorganisatie regelmatig van zich laat horen. Deze jongeren organiseren onder meer beef festivals, waarbij in het openbaar rundvlees wordt bereid en verorberd. Zij houden ook acties om geboorte- en sterfdagen van terroristen te gedenken.  Er worden dan leuzen gescandeerd als: “Bharat tere tukre tukre hoge, Inshah Allah Inshah Allah”; Pakistan Zindabad Hindustan Murdabad, Inshah Allah Inshah Allah” [ India, je wordt in stukken gehakt met de wil van Allah]

Voor Moslimterroristen die waar dan ook ter wereld sterven wordt in India ‘Zanaz’e namaz’  [gebed vóór of na de begrafenis] georganiseerd die door tienduizenden wordt bezocht. Zo woonden meer dan 50.000 Moslims de gebedsdienst voor Osama Bin Laden in West Bengal bij. Hij wordt met veel respect Osama-ji genoemd. Na zo’n dienst is hooliganisme vaste prik. Altijd, altijd zijn het weer de Hindoes die het moeten ontgelden. Hun huizen, tempels, winkels worden geroofd, vernield en in brand gestoken.

  1. Er zijn ruim 50 jihadistsche groepen actief in India, ze worden stuk voor stuk gefinancierd door Pakistan en de Saoedie’s. Volgens de onderzoeker Tufail Ahmad is 20% van de Indiase Moslims jihadist. Ruim 60 miljoen mensen dus, want de Moslimbevolking is in de afgelopen 70 jaar vervijfvoudigd en telt 300 miljoen zielen, waarvan 70 miljoen Bangladeshi’s die zich in India hebben gevestigd. De situatie is alarmerend. Bomaanslagen en het verbranden van Hindoes, hun bezittingen, tempels en scholen zijn aan de orde van de dag. Vooral in delen van India waar er meer dan 30% Moslims wonen. Dit is deel van een groter plan van Pakistan om India zo snel mogelijk tot een Islamitische staat te maken. Er is een speciale afdeling van Al Qaida die zich hiermee bezig houdt. De Hadith waarop zij zich beroepen is de Ghazwa-e-Hind of Jihad-e Hind, ook wel Ghazwat-ul-Hind.

Ik volsta hier met een citaat uit het boek Jihadist threat to India van de journalist en onderzoeker Tufail Ahmad uit Bihar: “For us in India we have the problem that confirmed terrorist organisations like Lashkar-e-Taiba in Pakistan plan Ghazwa-e-Hind and dream of establishing three caliphates in India. This fits admirably with the dreams of the military mindset that seeks equality with India through confrontation. Pakistani terror outfits dreamt of caliphates in India decades before Abu Bakr al-Baghdadi announced his caliphate in Iraq in 2014.”

Ahmad, Tufail. Jihadist Threat To India: The Case For Islamic Reformation By An Indian Muslim (Kindle Locations 102-105). UNKNOWN. Kindle Edition.

Silent genocide

De afgelopen 70 jaar zijn de twee staten Pakistan en Bangladesh, die speciaal gecreëerd waren voor Moslims haast ge-dehindoeïseerd. We hebben geen idee van de genocide die wordt gepleegd op Hindoes in Pakistan en Bangladesh sinds 1947.  In bepaalde kringen heet het  ‘The Silent genocide’. De Hindoebevolking is gereduceerd van respectievelijk 27% naar 1%  in Pakistan en van 28% [sommige bronnen noemen 38%] naar 7% in Bangladesh.

In Kashmir zijn 500.000 Kashmiri-Hindoes uit hun huizen verdreven nadat er massa slachtingen hebben plaatsgevonden in deze groep, allemaal geleid door Pakistan. Deze mensen leven in vluchtelingenkampen buiten Kashmir. De jihádi’s hebben alle overheidsscholen in brand gestoken, de kinderen gaan nu massaal naar de madrasa’s. De rest van de tijd moeten ze stenen gooien naar de soldaten die in Kashmir zijn gestationeerd. Meisjes in boerka’s worden dagelijks daarheen gebracht om stenen te gooien.

Wie wil huiveren van de genocide die in dit tijdperk wordt gepleegd op Hindu’s in Bengal, zowel Bangladesh als West-Bengal in India kan surfen naar

http://portrait-of-covert-genocide.blogspot.com/

Check ook http://www.stephen-knapp.com/war_against_hinduism.htm

Modi doet het echt heel goed in India en verdient alle steun. Hij doet zijn best om de Moslimbevolking voor zich te winnen. Zo heeft hij direct na zijn aantreden als premier:

1.De subsidies voor Hajj  fors verhoogd. India is het enige land ter wereld dat subsidie verleent aan hajj-gangers. Op alle vliegvelden worden speciale terminals ingericht voor Moslims die naar de hajj gaan;

2.De subsidies voor de Madrasas zijn verhoogd. Maulvi’s krijgen een salaris van de Overheid, dit geldt niet voor Hindoepandits of Hindoescholen.

Hiertegenover staat het volgende:

1.Alle grote rijke Hindoetempels zijn in handen van de Overheid. Deze regel stamt uit de koloniale tijd. De inkomsten die vroeger o.a. werden gebruikt voor sociale activiteiten zoals arme mensen uit de omgeving van een warme maaltijd voorzien, gaan naar de overheid. In de besturen zitten behalve Hindoes, ook Christenen en Moslims. Dat geld is niet geoormerkt en dus niet bestemd voor Hindoes, maar komt in de pot waaruit subsidie wordt verleend aan onder meer Moslims en Christenen.

  1. Het culturele erfgoed van India van vóór de invasies wordt niet geconserveerd door de Overheid. Dat de monumenten nog overeind staan komt doordat ze stevig zijn gebouwd volgens de regels, vastgelegd in de Architectuur Shastra’s, zoals de Arthashashtra en de Sulbha Sutra’s.

De Overheid steekt wel geld in het conserveren van de cultuur van de afgelopen 1000 jaar.

  1. Hindoes moeten extra belasting betalen wanneer zij op bedevaart gaan. Dit stamt nog uit de tijd van de Moslimbezetting. Tegenwoordig heet het geen jiziya maar milieutax.
  2. Er zijn 40 Hindoe arbeiders in 2014 verdwenen in Irak, ze waren ontvoerd door ISIS. Een van hen is gevlucht, niemand weet waar de rest is. Volgens de gevluchte man zijn diens collega’s vermoord door ISIS. De zogenaamde Hindoe nationalistische regering heeft nog geen uitsluitsel over het lot van deze groep.

5.In Soedie Arabië zit een Indiër gevangen omdat hij een foto op zijn facebook had gepost. Hij krijgt waarschijnlijk de doodstraf:

https://www.change.org/p/saudi-arab-government-under-sharia-rule-free-indian-hindu-man-ponnam-shankar-from-saudi-jail-to-save-him-from-sharia-execution/w?utm_content=comment_see_all&utm_medium=email&utm_source=campaigns_digest&utm_campaign=125022&sfmc_tk=qJ54N1lKEenk0xJouLP1PftNLTn0Bdnr4qsu%2bdfZRNckbZ%2bozpeftmi7nogiOccN&j=125022&sfmc_sub=341292965&l=32_HTML&u=24250267&mid=7259882&jb=1456 In hoeverre India hier iets mee doet, is maar de vraag.

In het tweede deel van dit artikel zal ik de geopolitieke positie van India behandelen.

Ik besteed ook aandacht aan de krachten die in en buiten India actief zijn met het destabiliseren van het land.

*1. Mocht u menen dat het artikel generaliserend is: dit komt omdat ik mijn politieke correctheid heb begraven ten behoeve van de waarheid, volgens het credo ‘de waarheid overwint’.

Gharietje Choenni

 

Reacties

Vorig maand las ik de column die ging over premier Modi van India. Naar mijn mening schreef de columnist veel te bescheiden over premier Modi.
Zelf heb ik een beangstigend beeld van hem..als wolf in schaapskleren.
Nu reageert mevr. Choenni door emoties overmand op de betreff.column. Daarbij maakt zij gebruik van nogal wat negatieve bewoordingen betreff. islam in India.
Waarom haalt zij..nota bene geboren in Suriname opeens de islam in India erbij..?
Zij haalt allerlei historie op..over het oude India. Wil zij een boek schrijven ? Dan moet zij dat maar doen en haar gal spugen. We zullen zien hoe geweldig haar boek wordt ontvangen in westerse landen.
Geen volk heeft blijkbaar zo een geweldig stel hersens als het volk van India.
Zou zeggen, lees ook eens het nieuwe boek van Pankaj Mishra en van Arundhati Roy.
The New York Times Intern.Edition publ.op 12 aug.17 article van Pankaj Mishra :
“India at 70,and the passing of another illusion’
Het vlg. passage komt oa. in voor :
The brute power of the Indian army was used in 1948 to corral the princely state of Hyderabadinto the Indian Union. Up to 40.000 Muslims were killed, and the episode remains the single-largest massacre in the history of independent India.. m.a.w. Premier Nehru door met de koloniale geoliede onderdrukkingsmachinerie.

Met vriendelijke groet,

Nisha Daha-Abdoelbasier